NABOSAGER

​Naboret regulerer de regler, der gælder, når en ejendomsejer bliver begrænset som følge af gener fra naboen. Naboretten er kun i begrænset omfang lovreguleret, hvorfor advokater opererer med naboretlige tålegrænser, når en nabostrid skal afgøres.

Naboretten sætter grænser for, hvad den enkelte ejer kan tillade sig at gøre på andres bekostninger, herunder hvad grænserne er for støj- og lugtgener.,gener som følge af, at naboen uhindret kan kigge ind i dit hus eller at naboens beplantning skygger for din terrasse. Det kan også være, at naboen uberettiget har beskåret dine træer, eller naboens nybyggeri generer din udsigt.

Naboretten er i høj grad dommerskabt (reguleret af retspraksis), hvorfor tidligere sager i Højesteret og nogle landsretsafgørelser har dannet præcedens for, hvordan nabostridigheder skal afgøres. Den efterhånden betydelige retspraksis har derfor betydet, at det har været muligt at opstille en overordnet retsgrundsætning for naboretten.

Grundsætningen indenfor naboret er, at en grundejer ikke må benytte sin ejendom på en sådan måde, at der påføres naboen og dennes ejendom ulemper, der går væsentlig ud over, hvad der findes rimeligt.

Inden for juraen taler man om, at den naboretlige tålegrænse skal være overskredet. Der er ingen klar definition af, hvordan tålegrænsen måles, og hvad der præcist skal til, for at den er overskredet. Tålegrænsen er en konkret vurdering i hver enkelt sag, og afgøres af domstolene.

​Du skal vise hensyn over for dine naboer, og du er som ejer af en ejendom forpligtet til ikke at påføre større gene, end hvad der efter områdets karakter anses for rimeligt.

Ved bedømmelsen af tålegrænsen lægges der vægt på en række momenter, som vurderer væsentligheden af de gener, som naboerne må have. Ved generelle ulemper, vil det vurderes om den ulempe, der foreligger, og om ulempens påvirkning generelt må anses for uacceptabel. Er ulempen derimod speciel, skal det undersøges, hvad der sædvanligt for det pågældende område for at vurderem om der er tale om en væsentlig ulempe.

Har du brug for en advokat med speciale i naboret skal du være velkommen til kontakte os på telefon 70 70 71 12 eller pr. email: info@nikolajsen.nu.

Faste priser

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Har du brug for advokatbistand?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

Ring til os på telefon