Lejeret​

Over hver 4. dansker bor til leje i diverse danske boliger rundt om i landet, hvorfor det er vigtigt, at man som lejer, kender sin retsstilling i en ellers til tider kompliceret lovgiv-ning.

Lejeret er det retsområde, der dækker over lejeaftaler af en bolig. Lejeret omfatter dog ikke kun lejeloven og bestemmelserne heri, men også Lov om leje af almene boliger, Erhvervslejeloven, samt Boligreguleringsloven. Er du kommet i en tvist eller problemer med dette, så er det noget en lejerets-advokat kan hjælpe dig med.

Lejeloven er hovedloven, der som udgangspunkt gælder al leje af hus og husrum, dog med undtagel-se af boliger, der er omfattet af almenlejeloven samt erhvervslejeloven. Almenlejeloven vedrører leje af almene boliger, altså ejendomme, der er opført med offentlig støtte, hvor erhvervslejeloven gæl-der for leje og fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Fremleje af almene boliger falder ind under Lejelovens bestemmelser.

Fælles for alle fire love, er, at de gælder leje af hus og husrum, hvorfor leje af campingvogn eksem-pelvis ikke er omfatter af bestemmelserne. Desuden dækker lejeretten heller ikke over tvister vedrø-rende leje af ubebyggede grunde.

Lejeretten i Danmark er meget kompliceret, og kan skabe stor forvirring blandt både lejere og udle-jer, hvorfor en advokats overblik kan være med til at simplificere tingene. Det er derfor altid en god ide at henvende sig til en lejeret advokat, som kan være med til at varetage dine interesser i en even-tuel tvist, du kæmper med.

Hvis du er endt i en lejeretsstrid, og ønsker vores hjælp, skal du være velkommen til at kontakte os på telefon 70 70 71 12 eller pr. email: info@nikolajsen.nu.

Faste priser

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Har du brug for advokatbistand?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

Ring til os på telefon