Depositum

Mange lejeretlige tvister handler om tilbagebetaling af depositum. Derfor er det vigtigt at vide, hvor meget udlejer kan kræve i depositum ved indflytning, og grundlaget herfor. Hvad depositummet kan bruges på er også relevant, da det jo i sidste ende er en sikkerhed, lejer stiller til udlejer, hvorfor lejer må kunne forvente, at depositummet også er til rådighed, når det skal bringes i anvendelse.

Ofte kræver udlejer betaling af depositum i forbindelse med indgåelsen af lejekontrakten. Deposi-tummet er et beløb, lejer stiller som sikkerhed for lejers eventuelle forpligtelser ved fraflytning af lejemålet. Det giver udlejer en sikkerhed for, at han ikke bliver efterladt med en lejlighed, der ikke opfylder kravene til istandsættelse. Modsat forudbetalt husleje, som også ofte opkræves ved indflyt-ning, kan depositummet ikke bruges som betaling for de sidste par måneders husleje, da depositum-met alene kan bruges op dækning af eventuel istandsættelse af lejemålet.

Som udgangspunkt fastsætter lejeloven en øvre grænse for depositummets størrelse, svarende til maksimalt 3 måneders husleje. Denne øvre grænse kan ikke fraviges til skade for lejer, hvorfor man ikke kan aftale et depositum på 5 måneder, medmindre Huslejenævnet har godkendt det.

I tilfælde af en eventuelt gyldig stigning i huslejen (som i nogle lejemål sker ved et nyt års begyndel-se), kan udlejer kræve, at depositummet ligeledes opreguleres, så det forholdsmæssigt stadig svarer til maksimalt 3 måneders husleje.

Når betaling af depositum er aftalt mellem lejer og udlejer, har lejer pligt til at erlægge betalingen ved indgåelse af lejekontrakten. Manglende betaling kan derfor resultere i udlejers ophævelse af lejekontrakten. Omvendt er det også et krav, at udlejer tilbagebetaler depositum i forbindelse med fraflytning, fratrukket udgifterne forbundet med udlejers berettigede krav på istandsættelse af leje-målet.

Det er ikke en lovfæstet frist for, hvornår tilbagebetalingen af eventuelt overskydende depositum skal ske. I praksis er det dog umiddelbart givet at depositummet tilbagebetales til lejer, så snart udle-jer, inden for rimelig tid efter fraflytning, har opgjort hvad lejer hæfter for til istandsættelse af leje-målet.​

Faste priser

​Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris. Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Har du brug for advokatbistand?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

Ring til os på telefon