Ægtefælleudlæg

ÆGTEFÆLLEUDLÆG

Den længstlevende ægtefælle kan anmode om, at få førstafdøde ægtefælles dødsbo udlagt til sig selv, hvis der intet bliver til de andre arvinger, og at den efterlevende ægtefælle samtidig hermed påtager sig ansvaret for førstafdødes gældsforpligtelser.

Det fremgår af Arveloven, at en længstlevende ægtefælle forlods har ret til at udtage genstande, der udelukkende tjener til personligt brug, eller som er erhvervet til mindreårige børns brug. Det kaldes forlodsretten.

Ægtefællens forlodsret omfatter for det første genstande, der udelukkende tjener til den længstlevendes personlige brug. Det kan f.eks. være tøj og smykker, men også sport- og hobbyudstyr er omfattet af forlodsretten. Det er en betingelse for forlodsretten, at værdierne af aktiverne ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold.

Ægtefællens udtagelsesret omfatter for det andet genstande, der er erhvervet til mindreåriges børns brug. Det er uden betydning, om der er tale om fælles børn eller en særlivsarving, hverken efter førstafdøde eller længstlevende. Endvidere gælder udtagelsesretten plejebørn, der bor hos ægtefællen.

Forlodsretten gælder genstande, der er købt til børnenes brug, men som hører fællesboet eller afdødes særeje. Personlige ting som sengetøj og tøj mv. er omfattet af udtagelsesretten, ligesom klapvogne, møbler, cykler, sportsudstyr mv. Det er ikke et krav, at værdierne af aktiverne ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold. Hvis aktivet ejes at barnet, indgår aktivet ikke i dødsboet.

Det fremgår endvidere af Arveloven, at den længstlevende ægtefælle af den førstafdødes dødsbo kan udtage så meget, at værdien sammenlagt med den længstlevendes bos- og arvelod samt fuldstændige særeje udgør op til kr. 810.000 (2021). Det kaldes suppleringsarv.

I beløbsgrænsen for suppleringsarven medtages ikke værdien af aktiver som den længstlevende ægtefælle har udtaget i henhold til forlodsretten. Til gengæld skal de livs- og ulykkesforsikring, samt forsørgertabserstatning der kommer til udbetaling til længstlevende i anledning af førstafdødes død medregnes. Det samme gælder for de pensionsydelser, hvor længstlevende er indsat som begunstiget.

Længstlevendes egne pensionen medregnes kun hvis pensionen kan anses for rimelige, og at den længstlevende ægtefælles således har mulighed for at udtage pensionen forlods.
Retten til suppleringsarv tilsidesætter et eventuelt testamente.

Et dødsbo kan udlægges til en længstlevende ægtefælle uden skiftebehandling, hvis ægtefællen anmoder om det, samt at der ikke vil blive noget at arve til andre arvinger, når ægtefællen har udnyttet sin forlodsret og retten til supperingsarv. Hvis der bliver midler til de øvrige arvinger, skal dødsboet i stedet skiftes privat eller som offentligt dødsboskifte.

Ægtefælleudlæg er ikke obligatorisk og gælder kun for ægtefæller og registrerede partnere. Samlevende, der arver hinanden i henhold til et udvidet samlevertestamente er ikke omfattet af bestemmelsen om ægtefælleudlæg.

Det er en betingelse for ægtefælleudlæg, at længstlevende ægtefælle påtager sig ansvaret for den førstafdødes gældsforpligtelser. Den længstlevende skal overfor skifteretten erklærer, at den pågældende overtager gældsforpligtelserne, og skal være i stand til opfylde forpligtelserne. Det er derimod ikke en betingelse, at hverken den førstafdøde eller længstlevende er solvent. Skifteretten kan dog nægte at imødekomme en anmodning om ægtefælleudlæg, hvis værdien af boets aktiver er betydelig, og afgørende hensyn til boets kreditorer taler derfor.

I forbindelse med dødsboets udlevering, skal der udstedet et proklama, som dødsboets eventuelle kreditorer, kan gøre deres krav gældende i dødsboet. Hvis den længstlevende ægtefælle bliver bekendt med, at førstafdøde havde gældforpligtelsen, der medfører, at dødsboet bliver insolvent, kan den længstlevende ægtefælle anvende den såkaldte udbakningsregel.

Ønsker den længstlevende ægtefælle at gøre brug af udbakningsreglen, skal den længstlevende ægtefælle anmode skifteretten om, at et dødsbo der er udleveret til ægtefælleudlæg, tages under dødsbobehandling ved bobestyrer.

Skifteretten vil imødekomme anmodningen, hvis dødsboet er insolvent og hvis den længstlevende ægtefælle samtidig tilbageleverer eller tilbagebetaler den berigelse, som ægtefællen har modtaget af dødsboet. Har Skifteretten imødekommen anmodningen, ophører de forpligtigelser, som længstlevende påtog sig ved anmodningen om ægtefælleudlæg.

KONTAKT EN ARVERETSADVOKAT

Har du brug for rådgivning, om du kan få et dødsbo udlagt som ægtefælleudlæg, kan du kontakte Nikolajsen Advokatfirma for en gratis og uforpligtende vurdering. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi advokater med speciale i dødsbobehandling, herunder ægtefælleudlæg.

Har du brug for en arveretsadvokat kan du træffe os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu .

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​