Friproces

FRI PROCES

En retssag kan ofte ende ud med at blive meget dyr og omkostningstung. Især hvis man er den tabende part i retssagen, da man her både skal betale for egne sagsomkostninger samt modpartens omkostninger. Mange kan derfor blive bange for tanken om at føre en retssag i frygten for, at det ender med at blive rigtigt dyrt. Af denne grund er der mulighed for, at visse persongrupper kan modtage økonomisk støtte af staten og få fri process advokat.

Fri proces er en slags ordning, hvorefter man kan få alle sine udgifter i forbindelse med en retssag betalt af statskassen. Det skal nævnes, at begge parter i en retssag kan søge om fri proces. Det er dog en forudsætning for dette, at man opfylder en række nærmere betingelser.

Hvis man får fri proces advokat medfører det, at man ikke selv skal betale for sagsomkostninger i retssagen, da statskassen betaler for disse omkostninger. Man vil således få dækket sine omkostninger til advokat, øvrige processuelle forhold og retsafgift. Man har mulighed for selv at bestemme, hvem man vil have som advokat. Har man ikke ønsker hertil, vil staten vælge advokaten. Det skal tillige nævnes, at man vil få dækket omkostningerne i forbindelse med en appelsag, hvis modparten vælger at appellere dommen.

Hvis man ikke har fået fri proces, vild et normalt forholde sig sådan, at man som tabende part i en retssag er forpligtet til at betale modpartens sagsomkostninger. Har man derimod fået fri proces, vil modpartens sagsomkostninger blive dækket af den frie proces, således at man ikke er forpligtet til at betale for disse.

Der findes en række betingelser, der skal opfyldes, førend man er berettiget til at få fri proces. Baggrunden herfor er, at fri proces er tiltænkt de persongrupper, der ikke selv har tilstrækkelige midler til at være økonomisk i stand til at føre en retssag. Det er derfor ikke alle personer, der er berettiget til at få fri proces.

Der stilles for det første krav om, at man overholder betingelsen om indkomst. Hvis man er enlig, må man maksimalt have en personlig indkomst på 358.000 kroner. Er man derimod i et ægteskab eller en anden form for samliv, er beløbsgrænsen på 455.000 kroner. Har man børn, kan man lægge 62.000 kroner til for hvert barn. Er man eksempelvis enlig med ét barn, må man maksimalt tjene 420.000 kroner, såfremt sagen vedrører begge parter. Det skal nævnes, at der i visse tilfælde undtagelsesvist kan gives fri proces i sager, hvor man ikke opfylder de økonomiske betingelser. Dette kræver, at sagen er af særlig offentlig interesse eller særlig principiel karakter.

Derudover er det en betingelse, at man ikke har en forsikring, der kan dække sagsomkostningerne. Mange vil gennem eksempelvis deres indboforsikring have en retshjælpsforsikring, som dækker omkostninger i forbindelse med en retssag. Har man en retshjælpsforsikring, kan man derfor ikke fri proces, da det i så fald er forsikringen, der skal dække omkostningerne i forbindelse med retssagen. Man bør derfor altid undersøge, om man har en retshjælpsforsikring, forinden at man indsender en ansøgning om fri proces.

Endelig, er det en betingelse, at sagen er rimeligt begrundet, og at der er sandsynlighed for, at man kan vinde den. Dette kan blandt andet vurderes ud fra, hvad sagen betyder for ansøgeren, hvor stor sandsynligheden er for medhold og hvad størrelsen på sagsomkostningerne forventes at blive.

Som udgangspunkt skal ansøgningen om fri proces sendes til Civilstyrelsen. Dette gør man ved at sende ansøgningen gennem Civilstyrelsens digitale selvbetjeningsportal. Hvis Civilstyrelsen på baggrund af ansøgningen vurderer, at du opfylder betingelserne, vil du få fri proces.

Der kan forekomme tilfælde, hvor man skal søge om fri proces hos den byret, hvor sagen er anlagt. Dette vil ofte være byretten i den retskreds, hvor sagsøger har bopæl. Hvis man skal søge om fri proces hos byretten, skal dette gøres gennem minretssag.dk.

Man har mulighed for at klage til Procesbevillingsnævnet, hvis man er utilfreds med Civilstyrelsens afgørelse om afslag på fri proces. Ønsker man at klage, skal dette ske inden for 4 uger efter, at man har modtaget afgørelsen fra Civilstyrelsen om afslag.

Det er kun den person, der har ansøgt om fri proces og fået afslag herpå, som kan klage over afgørelsen. Man kan derfor eksempelvis ikke klage, hvis modparten i retssagen har fået fri proces, og man er utilfreds med dette.

Hvis man har fået fri proces, når sagen skal behandles i 1. instans, vil man ikke behøve at søge fri proces på ny, såfremt modparten vælger at anke sagen. Ønsker man derimod selv at anke sagen, skal man søge om fri proces advokat igen. Dette er begrundet i, at Civilstyrelsen skal vurdere, om der er udsigt til at man vil få medhold i ankesagen.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​