Patientskade

Patientskade advokat

En patientskade er en skade, som man pådrager sig, mens man er til undersøgelse eller behandling i det danske sundhedsvæsen, herunder fx på hospitalet, ved fysioterapeuten eller ved egen læge. Udtrykket ”behandling” omfatter både reel behandling, manglende behandling og for sen behandling. Har du pådraget dig en patientskade ved behandling, manglende behandling eller for sen behandling, så tøv ikke med at kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi vurderer din sag gratis og er din patienterstatning advokat i gennem hele forløbet. Vi svarer på alle dine spørgsmål og kan som patientskade advokat indhente den rette dokumentation og sikre, at du får den rigtige kompensation for din patientskade.

Det eneste kriterium, der skal være opfyldt for at en skade anerkendes som patientskade, er at man har fået en merskade i forhold til den grundlidelse, som man var til undersøgelse eller behandling for. Det er ikke et krav, at der i forbindelse med den modtagne behandling eller undersøgelse blev begået fejl af behandleren. At der skal være lidt en merskade betyder, at man ikke kan få erstatning for de skader eller gener, som skyldes den sygdom, man var i behandling eller til undersøgelse for. Man kan heller ikke få erstatning, hvis behandlingen ikke førte til, at man blev rask. Man kan udelukkende være berettiget til at modtage erstatning for skader, der opstået som følge af behandling, medicin eller undersøgelse. Har man et erstatningskrav på under 10.000 kroner, kan man ikke få anerkendt sin skade som en patientskade. Nikolajsen Advokatfirma har erfaring som patienterstatning advokat og kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder, hvis du tror, at du har pådraget dig en patientskade.

Hvis man har fået en patientskade, skal det anmeldes til Patienterstatningen. Din patientskade advokat kan hjælpe dig med at anmelde din skade. Patienterstatningen kan træffe afgørelse om, hvorvidt man er berettiget til at få erstatning, og hvilken type erstatning man er berettiget til. Hvis man er uenig med Patienterstatningens afgørelse, kan man indsende en klage til Ankenævnet for Patienterstatningen. Din patientskade advokat kan også hjælpe dig med at klage over en afgørelse, som du ikke finder retfærdig.

Det er meget vigtigt, at man sørger for at få anmeldt sin patientskade til Patienterstatningen. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt skaden er en patientskade, kan man rette henvendelse til egen læge eller til et hospital, som kan hjælpe med at få klarhed over det. Det er også vigtigt at sørge for dokumentation i forbindelse lægebesøgene, da dokumentation i fx journalnotater kan bruges til at bevise, at man har pådraget sig en patientskade. Det er meget vigtigt, at man er opmærksom på fristerne for anmeldelse af patientskader. Der gælder to frister, som man skal være opmærksom på:

• For det første gælder der en 3-årig frist, som gælder fra det tidspunkt, hvor man finder ud af, at man har en skade. Søger man ikke om erstatningen inden for udløbet af denne frist, kan man ikke få behandlet sin sag.

• Den anden frist er en absolut frist på 10 år. Der er ikke mulighed for at behandle en sag, hvis der er gået mere end 10 år fra behandlingstidspunktet. Den 10-årige frist gælder uanset, om man først har opdaget skaden efter fristens udløb.

Kontakt Nikolajsen Advokatfirma hvis du har en patientskade. Vi har erfaring som patientskade advokat og kan svare på alle dine spørgsmål om anmeldelse af patientskader, frist for anmeldelse af patientskader og processen for erstatning for patientskader.

Der findes en række regler, som ofte bliver anvendt i praksis i patientskadesager, når det skal vurderes, om skadelidte er berettiget til erstatning. Kontakt din patienterstatningsadvokat, hvis du har brug for mere viden. Den første regel, som anvendes hyppigt, er specialistreglen. Efter denne regel undersøger man, om en erfaren specialist ville have gjort visse ting anderledes i forbindelse med behandlingen. Det undersøges også, om skaden kunne have været undgået. Vurderes det, at skaden rent faktisk kunne være undgået, kan man tilkendes erstatning efter specialistreglen. Kommer man derimod frem til, at selv den erfarne specialist ikke kunne have undgået skaden, bliver der ikke tildelt erstatning.

Kontakt din patientskade advokat og hør om din patientskade kan blive omfattet af specialistreglen. En anden regel, der ofte er i spil i sager om patientskader, er rimelighedsreglen. Efter denne regel undersøges sygdommens alvor. Hvis man er meget syg, skal man kunne tåle flere bivirkninger og komplikationer som følge af en behandling, end hvis man var rask. Der skal derfor meget til, før man kan få tilkendt erstatning, hvis man er meget syg, fordi man her skal kunne tåle flere komplikationer og bivirkninger, end en mindre syg person skal. Hvis man har pådraget sig skader i forbindelse med behandling af livstruende situationer, vil der sjældent blive tilkendt erstatning, fordi sygdommen er meget alvorlig, og behandlingen ofte er forbundet med meget store risici. Vurderes det, at skaden går udover, hvad det kan forventes, at den syge skal kunne tåle som følge af behandling, kan man få tilkendt erstatning efter rimelighedsreglen.

Nikolajsen Advokatfirma har erfaring som patientskade advokat og kan råde dig, hvis du har spørgsmål om en patientskade og rimelighedsreglen. Apparaturreglen også ofte anvendt i sager om patientskader. Her undersøger man, om en patientskade skyldes fejl eller svigt i teknisk medicinsk apparatur. Eksempler på dette kan være, hvis en sprøjte er defekt, eller hvis et røntgenapparat er defekt. Vurderes det, at skaden er forårsaget af svigt eller fejl i det medicinske udstyr, kan man få tilkendt erstatning efter apparaturreglen. Endelig, kan man få tilkendt erstatning, hvis patientskaden kunne være undgået ved valg af en anden ligeværdig behandling. Kontakt Nikolajsen Advokatfirmas erfarne patienterstatning advokater , hvis du tror, at din patientskade skyldes fejl i tekniske medicinsk apparatur, eller hvis din patientskade kunne være undgået.

Der er oprettet en særlig klageordning, hvorunder man får adgang til at fremsætte kritik af sin behandler. Ordningen medfører dog ikke, at man får ret til at modtage erstatning. Klageordningen giver udelukkende en person adgang til at fremsætte kritik af en bestemt behandler, så der bliver tjekket op på de ting, som behandleren har udført mangelfuldt. Man kan eksempelvis klage over den pleje, man har fået, eller over at man ikke har fået tilstrækkelig information om og samtykket til en behandling. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du behøver rådgivning fra en erfaren patientskade advokat, der ved alt om dine klagemuligheder og muligheder for at søge erstatning.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​