Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning advokat

Hvis du har været udsat for en voldtægt eller vold, kan du være berettiget til at få erstatning. Man behøver som regel ikke at rette krav om erstatning direkte mod gerningsmanden, da man i stedet kan få sit erstatningskrav behandlet ved Erstatningsnævnet. Det kan være svært at overskue alle de regler, man skal være opmærksom på, når man har været udsat for en forbrydelse. De fleste mennesker i den situation er chokerede og mangler overblik. Behandlingen af en erstatningssag kan blive meget langvarig og kræve en del energi fra ofret. Det kan derfor være en god idé at have en advokat med på råd så tidligt som muligt i forløbet, så man skal bruge sin energi på at overvinde oplevelsen fysisk og psykisk. Hvis man har en advokat med på råd tidligt i forløbet, sikrer man sig også, at man opnår det bedst mulige resultat i sagen. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma hvis du søger voldsoffererstatning, hvis du har spørgsmål om erstatning for vold etc.

Der er en række betingelser, som alle skal være opfyldt, før man er berettiget til at få voldsoffererstatning. Betingelserne er følgende:

• Forbrydelsen – volden eller voldtægten – skal være anmeldt til politiet inden for 72 timer efter, at den blev begået.

• Skaden skal være forvoldt ved en overtrædelse af straffeloven eller en overtrædelse af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

• Der skal være lidt en personskade.

• Hvis der verserer en retssag, skal erstatningskravet være fremsat over for skadevolderen.

• Følgende frister skal være opfyldt:
1. Der skal være indsendt en ansøgning til Erstatningsnævnet inden for to år efter, at forbrydelsen blev begået.

2. Der skal være indsendt ansøgning til Erstatningsnævnet inden for to år efter, at der er blevet afsagt endelig dom i sagen

3. Eller der skal være indsendt ansøgning til Erstatningsnævnet senest to år efter, at politiet har bestemt at indstille efterforskningen.

Selv hvis en gerningsmand er ukendt eller ikke kan findes, er der stadig mulighed for, at voldsofre og voldtægtsofre kan få voldsoffererstatning. Ofre kan også få erstatning, hvis der ikke falder dom, eller hvis der ikke bliver en straffesag. Det er ikke et krav, at der verserer en straffesag. Endelig, er det også muligt at få voldsoffererstatning, hvis gerningsmanden ikke kan blive straffet, herunder fordi han er under den kriminelle lavalder eller er utilregnelig. Har du været offer for vold, er det meget vigtigt, at du tager til egen læge eller skadestuen straks, så du kan få dokumentation for skaderne og deres omfang. Det er også vigtigt at tage til tandlægen hurtigst muligt, hvis du har fået tandskader. Nikolajsen Advokatfirmas advokater har erfaring med voldsoffererstatning og juridisk hjælp til voldsofre. Kontakt os så tidligt som muligt, så vi kan sætte os ind i din sag fra begyndelsen.

Hvis man er berettiget til at voldsoffererstatning, er der en række erstatningsposter, som man kan få dækket. Man kan få dækket tab af erhvervsevne, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, helbredelsesudgifter, tingsskade og tortgodtgørelse. Er man ikke selv direkte skadelidte, er der mulighed for at søge erstatning og godtgørelse. Dette er muligt, hvis man er den efterladte til en person, som på grund af et strafbart forhold er afgået ved døden. Hvis man er en efterlevende samlever, ægtefælle eller afdødes barn kan man søge om forsørgertabserstatning. Desuden kan man som efterlevende samlever eller ægtefælle kræve at få udbetalt et overgangsniveau på 179.000 kroner, som er skattefrit. I tilfælde af dødsfald kan man søge om erstatning til dækning af udgifterne til begravelsen. Det er Erstatningsnævnet, der behandler sagen, og fastsætter hvad man kan få i erstatning og godtgørelse. Når Erstatningsnævnet har fastsat, hvad man skal have udbetalt i erstatning og/eller godtgørelse, får man beløbet udbetalt af politiet. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi hjælper dig med at søge erstatning som voldsoffer, vi kender alle reglerne om voldsoffererstatning og kan bistå dig, hvis du sag ender hos Erstatningsnævnet.

Har man været udsat for en forbrydelse, kan man få beskikket en bistandsadvokat. En bistandsadvokat er en gratis advokat, der hjælper den forurettede og varetage den forurettedes interesser under hele straffesagens gang. Hvis man har været udsat for en voldtægt eller en anden lignende alvorlig seksualforbrydelse, kan man som udgangspunkt få beskikket en bistandsadvokat, hvis man ønsker det. I disse sager får man ofte mulighed for at snakke med bistandsadvokaten, inden man skal afhøres af politiet. Er man derimod blevet udsat for anden personligfarlig kriminalitet, herunder vold, skal man selv anmode om at få beskikket en bistandsadvokat, hvis man ønsker det. Der er mulighed for at anmode om en bestemt advokat.

Hvis man er offer for en forbrydelse og får beskikket en bistandsadvokat, skal advokaten hjælpe med at varetage ofrets interesser. Bistandsadvokaten skal forklare den forurettede, hvordan retssagen kommer til at fungere. Desuden hjælper bistandsadvokat med at opgøre ofrets erstatningskrav korrekt, og hjælper ofret med at erstatningskravet bliver fremsat rettidigt. En af bistandsadvokatens vigtigste opgaver er at sørge for, at der bliver taget de nødvendige hensyn til den forurettede i den forfærdelige situation, der er opstået. Det gælder fx, når den forurettede skal afgive sin forklaring, da bistandsadvokaten her kan sørge for, at gerningsmanden bliver sendt ud af lokalet. Det kan nemlig være meget vanskeligt for den forurettede at skulle se gerningsmanden i øjnene. Nikolajsen Advokatfirma har erfaring med voldsoffererstatning og kan være den advokat, du som voldsoffer har brug for i en svær livssituation.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​