Arbejdsskader

Advokat med speciale i arbejdsskadesager

Hvis man får en skade på sit arbejde eller på grund af arbejdsforhold, kan der være tale om en arbejdsskade. Der findes to former for arbejdsskade:

• Den første form for arbejdsskade er en arbejdsulykke, hvor en person lider enten fysisk eller psykisk skade på grund af en pludselig hændelse eller påvirkning. Et eksempel på det kan være, hvis en tømrer får sin finger skåret af ved brug af en arbejdsmaskine.

• Den anden form for arbejdsskade er en erhvervssygdom, som er en sygdom opstået på baggrund af forholdene på arbejdet. En erhvervssygdom kan opstå af hændelser eller påvirkninger gennem en kortere eller længere tidsperiode. Et eksempel på det kan være, at man får fysiske lidelser på baggrund af flere års arbejde i nogle bestemte arbejdsstillinger og omgivelser. Et andet eksempel på en erhvervssygdom kan være, hvis man har fået stress som følge af psykisk overbelastning på arbejdet.

Kontakt en erfaren arbejdsskade advokat eller en advokat med speciale i arbejdsskadesager, hvis du har pådraget dig en arbejdsskade eller har brug for juridisk rådgivning om arbejdsskadesager. Nikolajsen Advokatfirma har mange års erfaring i at hjælpe klienter, der har pådraget sig arbejdsskader og ønsker at søger erstatning.

Før du er berettiget til at få erstatning eller godtgørelse for en arbejdsskade, skal din skade eller sygdom anerkendes som en arbejdsskade. Når man har fået sin skade anerkendt som en arbejdsskade, kan man være berettiget til at få godtgørelse for varigt mén, erstatning for tab af erhvervsevne, betaling til nødvendige udgifter til eksempelvis behandling, medicin og genoptræning og betaling af udgifter under sagens behandling.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelsen om, hvorvidt man er berettiget til at modtage erstatning eller godtgørelse for sin skade. Der bliver først truffet en endelig afgørelse, når den tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er afklaret, herunder eksempelvis når man er i arbejde igen, eller når man har forladt arbejdsmarkedet helt eller delvist. Indtil den tilskadekomnes erhvervsmæssige situation er afklaret, har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring dog mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om den tilskadekomnes tab af erhvervsevne. Der kan fx træffes en midlertidig afgørelse, hvis den tilskadekomne modtager sygedagpenge eller arbejder i et fleksjob. Hvis du står i en situation, hvor din arbejdsskade er uafklaret, har du brug for en dygtig arbejdsskade advokat ved din side. Nikolajsen Advokatfirma støtter dig igennem hele forløbet og hjælper dig med at forstå reglerne om fx tab af erhvervsevne, arbejdsskader, arbejdsulykker og erstatning.

Har en person været udsat for en arbejdsulykke, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde det hurtigst muligt – dog inden ni dage efter ulykken. Arbejdsgiveren skal anmelde ulykken til den tilskadekomnes forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hvis arbejdsgiverens forsikringsselskab har truffet en afgørelse, som den tilskadekomne er uenig i, er der mulighed for at få sagen behandlet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Den tilskadekomne har en anmeldelsesfrist på et år fra skadens indtræden, hvis arbejdsgiveren ikke anmelder skaden. En erhvervssygdom skal anmeldes inden et år efter, at man har fundet ud af, at sygdommen skyldes arbejdet og dets forhold. Har man fået en erhvervssygdom, skal den tilskadekomnes læge anmelde dette til enten Arbejdstilsynet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er tilstrækkeligt grundlag for at formode, at skaden eller sygdommen har sammenhæng med den tilskadekomnes arbejde.

Hos Nikolajsen Advokatfirma hjælper vi dig med at få overblik over reglerne for, hvad du selv skal anmelde, og hvad din arbejdsgiver skal anmelde, hvis du har været udsat for en arbejdsskade. En arbejdsskade advokat har speciale i arbejdsskader og kender alle de regler, der gælder på området. Derfor kan vi hjælpe dig med at opnå den rigtige erstatning for arbejdsskaden, indhente dokumentation osv.

En skade kan kun anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden forårsages arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Derfor er det vigtigt at vide, hvornår man anses for at være på arbejde – og det afhænger af de konkrete omstændigheder. Går man fx en tur i en pause og kommer til skade, vil det formentlig ikke anerkendes som en arbejdsskade, fordi skaden ikke sker, mens man udfører sit arbejde. Har en arbejdsgiver derimod inviteret til et møde, hvor man går en tur imens, vil en skade på denne gåtur i princippet være en arbejdsskade, fordi skaden skyldes arbejdets forhold.

Mange kan være i tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade, hvis man kommer til skade på vej til og fra arbejdet. Skader, der sker på vej til eller fra arbejde, er som udgangspunkt ikke en arbejdsskade, fordi arbejdet først anses for at være begyndt, når man er mødt ind på arbejdspladsen. Man er heller ikke dækket, hvis man selv vælger at ringe kunder op eller besvare mails på vej på arbejdet og kommer til skade imens. Man anses nemlig ikke reelt for at være på arbejde på dette tidspunkt. Der findes dog en række undtagelser. Eksempelvis er en hjemmesygeplejerske dækket fra det tidspunkt, hvor han/hun forlader hjemmet, idet han/hun på det tidspunkt har påbegyndt arbejdsdagen. Det samme gør sig fx gældende ved en tømrer, som kører direkte ud til kunder fra hjemmet. Det afgørende for, om man er dækket for arbejdsskader under sin transport, er derfor, at det første arbejdssted skifter fra dag til dag. Hos Nikolajsen Advokatfirma rådgiver vi dig om alle reglerne for arbejdsskader sket under transport, hvordan du griber sagen om din arbejdsskade an, så du har de bedste muligheder for at få den rigtige erstatning.

Alle reglerne om arbejdsskader og erstatning gælder kun for personer, der udfører arbejde for en arbejdsgiver i Danmark. Både ulønnet og lønnet arbejde er omfattet, og reglerne gælder både hvis du er ansat i et midlertidigt eller et varigt job. Hvis man driver selvstændig erhvervsvirksomhed, er det frivilligt, om man vil sikre sig mod arbejdsskader. Man har ikke pligt til at sikre sig mod arbejdsskader. Hvis man som selvstændig erhvervsdrivende ønsker at sikre sig mod arbejdsskader, gør man det ved at oprette en arbejdsskadeforsikring og tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Er du i tvivl om, hvordan du skal gribe sagen an, hvis du har pådraget dig en arbejdsskade, så tøv ikke med at kontakte Nikolajsen Advokatfirma. Hos os får du en gratis vurdering af din arbejdsskade sag. Vi har advokater med speciale i arbejdsskadesager, som kan svare på alle dine spørgsmål om fx, hvem der er omfattet af reglerne for arbejdsskader, hvordan du får erstatning for arbejdsskader og hvilken dokumentation, der er nødvendigt at indhente i sager om arbejdsskader.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​