Forældelse af krav

Forældelse af krav

Når man inddriver gæld er det en selvfølge, at man først må undersøge, om kravet er forældet. Hvis gælden er forældet, så kan gælden ikke længere inddrives. Reglerne om forældelse findes hovedsageligt i Forældelsesloven.

Det følger af Forældelsesloven, at forældelsesfristen løber fra forfaldstidspunktet for betalingen. Hvis kreditor er ubekendt med gælden eller hvem der er skyldner, så regnes forældelsesfristen dog først fra den dag, hvor kreditor får eller burde få kendskab hertil.

I Forældelsesloven står det, at forældelsesfristen er 3 år for almindelige ordninger. Det betyder, at hvis forfaldsdagen for en faktura er den 15. marts 2021, så er gælden forældet den 15. marts 2024. Ved ”almindelige ordninger” menes, at langt de fleste fordringer er omfattet af denne bestemmelse. Den almindelige ordning omfatter dog ikke domme, gældsbreve og frivillige forlig, hvor der gælder en forældelsesfrist på 10 år. I praksis er de fleste almindelige inkassosager omfattet af den almindelige ordning, hvor der er en forældelsesfrist på 3 år. Der er dog også en absolut frist på almindelige ordninger på 10 år. Det betyder, at hvis man først bliver bekendt med et krav efter 9 år, så er der et år til, at kravet bliver forældet. Bliver man derimod først opmærksom på et krav efter 11 år, er kravet forældet.

Som sagt så gælder den almindelige ordning ikke ved domme, betalingspåkrav med påtegning, gældsbreve og frivillige forlig. Her er forældelsesfristen 10 år. Udover hovedstolen har renterne inden en dom også en forældelsesfrist på 10 år. Renter efter dommens afsigelse har dog kun en forældelsesfrist på 3 år.

Sendes dommen i fogedretten, løber forældelsesfristen på ny for de renter og omkostninger, der er påløbet mellem dommens afsigelse og fogedretsmødet. Den nye frist vil i givet fald være 10 år.

Hvordan undgår du, at en fordring bliver forældet?

Du kan afbryde forældelsesfristen med en egentlig afbrydelse eller en foreløbig afbrydelse.

De mest almindelige egentlige afbrydelser er, at du udtager en stævning, indleverer betalingspåkrav til fogedretten, får indleveret et frivilligt forlig eller skyldner erkender gældens eksistens.

Skyldneren kan erkende gældens eksistens enten direkte, men også ved, at skyldner betaler renter af gælden eller i visse tilfælde, når skyldneren afdrager på selve gælden.
Ved en egentlig afbrydelse løber der er en ny forældelsesfrist på 10 år.

Der er desuden to vigtige ting, du skal være opmærksom på. Det første er, at en påmindelse ikke er nok til at afbryde forældelsesfristen. Det andet er, at har skyldner afgivet en insolvenserklæring inden for de sidste seks måneder før en fogedbegæring, er skyldner fredet fra at møde i fogedretten. I dette tilfælde kan du dog meddele fogedretten, at formålet med indbringelse er forlængelse af fristen. Fogedretten vil give besked herom til skyldner. Kommer skyldner ikke med indsigelser, så løber forældelsesfristen på 10 år på ny, selvom der ikke har været fogedretsmøde.

Ved foreløbig afbrydelse får kreditor en tillægsfrist på et år, hvor forældelse ikke kan indtræde. Foreløbig forældelse sker fx hvis man stævner, men der ikke afsiges dom, fx fordi sagsøgers advokat ikke dukker op, med den konsekvens, at sagen afvises. En anden mulighed er, at sagsøger og sagsøgte indleder forligsforhandlinger.

Inden for tillægsfristen på et år kan kreditor vælge fx at udtage stævning, så der sker en egentlig afbrydelse.
Hvis kreditor ikke kan finde skyldners opholdssted, får kreditor ligeledes en tillægsfrist på et år fra den dag, hvor kreditor finder skyldners opholdssted eller burde finde det. Med andre ord, skal kreditor altså aktivt foretage visse undersøgelser for at finde skyldner. Som minimum bør kreditor indhente folkeregisteroplysninger på skyldner.

Tillægsfristen kan ikke overskride den absolutte frist. Hvis en skyldner forsvinder i 10 år, kan forældelsesfristen ikke forlænges.

Renter så bliver forældet, hvis hovedstolen forældes. Desuden kan renterne forældes selvstændigt, hvis de f.eks. forældes efter den almindelige ordning på 3 år, mens hovedstolen forældes efter 10 år f.eks. som følge af en dom.

Hvis du vil være sikker på, at hverken hovedstol eller renter forældes, så skal du sende fodringen i fogedretten hvert tredje år.

Til sidst skal det nævnes, at Forældelsesloven kan afviges ved aftale. Som udgangspunkt kan en sådan aftale kun indgås efter forældelsesfristen er begyndt at løbe. Undtagelsen er, at der kan indgås forudgående aftaler om forældelse, hvis det er til gavn for skyldner. Er du forbruger og skyldner er erhvervsdrivende, der handler inden for sit erhverv, kan du dog heller ikke indgå en forudgående aftale om forældelse.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​