Alm-retssager

ALMINDELIGE RETSSAGER ADVOKAT RETSSAG

Der anlægges på daglig basis nye retssager, som skal præsenteres for og behandles i retten. Det kan dog være svært som almindelig civil borger at have overblik over processen og forløbet i en retssag. Det er derfor anbefalelsesværdigt at søge hjælp hos en advokat, som kan rådgive dig under hele forløbet, således at alle dine tvivl og spørgsmål undervejs bliver besvaret.

Når man er part i en retssag, er det meget vigtigt, at sagen bliver forberedt i tilstrækkeligt omfang. Dette kan man få stor hjælp til af en advokat retssag.

 

En af forberedelsens omdrejningspunkter er det forberedende møde. Dette møde bliver afholdt efter, at der er blevet indleveret en stævning og et svarskrift, og mødet vil ofte blive afholdt telefonisk. Formålet med det forberedende møde er at finde frem til sagens faktiske og retlige problemer samt at fastlægge en tidsplan for den efterfølgende forberedelse, herunder eksempelvis afholdelse af syn og skøn. Tidsplanen vil ofte indeholde frister for den videre forberedelse af sagen, tidspunktet for forberedelsens afslutning samt datoen for hovedforhandlingen.

En anden helt central del af sagens forberedelse er processkrifterne i sagen. Inden det forberedende møde indleverer man som nævnt en stævning og et svarskrift. Efter det forberedende møde vil der indgå forskellige processkrifter i sagen. Disse processkrifter betegnes traditionelt som replik og duplik. Indholdet af disse processkrifter er ikke fastsat af retten, hvorfor det er op til parterne, hvad processkriftet skal indeholde. Endelig, vil parterne i nogle tilfælde blive pålagt at indlevere et påstandsdokument, som er den sidste mulighed for parternes tilskæring af sagen.

Det er et krav, at parterne møder til hovedforhandlingen, men de har mulighed for at møde gennem et rettergangsfuldmægtig, herunder ofte en advokat. Det er meget vigtigt, at man overholder kravet om møde. Hvis man slet ikke dukker op til hovedforhandlingen, har det udeblivelsesvirkning, og medfører, at sagens behandling ophører. Udebliver man derimod først efter, at man har nedlagt sin påstand, vil sagen blive gennemført.

 

Hovedforhandlingen vil ofte foregå mundtligt, men parterne har dog mulighed for at anmode om, at sagen bliver afgjort på skriftligt grundlag. Er hovedforhandlingen mundtlig, vil den starte med, at parternes advokater nedlægger deres påstande i sagen. Herefter skal sagsøgerens advokat fremstille sagen objektivt, således at de faktiske omstændigheder i sagen inddrages – både de omstændigheder, der støtter sagsøger og de omstændigheder, der støtter sagsøgte. Sagsøgtes advokat har mulighed for at komme med supplerende bemærkninger hertil. Efter sagen er blevet fremstillet af sagsøgerens advokat, fortsætter hovedforhandlingen med bevisførelsen. Dette er eksempelvis afhøring af vidner og afgivelse af forklaring af parterne. Efter bevisførelsen skal sagen procederes.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil retten komme med en tilkendegivelse, hvorefter parterne kan indgå forlig. Vælger parterne, at de ikke vil indgå et forlig, vil sagen blive optaget til afgørelse. Domsafsigelsen skal i så fald ske inden for fristerne herom. Ved byretssager er fristen senest 4 uger efter optagelsen.

Som udgangspunkt vil en sag først komme for landsretten, når den bliver anket fra byretten. Imidlertid kan det forekomme, at byretten henviser sager af principiel karakter til landsretten som 1.instans.

Alle parterne i sagen har ret til at anke dommen i 1.instans. Det betyder, at såvel sagsøger som sagsøgte kan anke dommen. Ligeledes kan personer, der efterfølgende er blevet parter i sagen, anke dommen.

En ankesag i landsretten bygger på rettens afgørelse i 1.instans, dvs. som udgangspunkt byrettens afgørelse. Der gælder dog et helt grundlæggende princip, hvorefter parterne har mulighed for at frafalde nedlagte påstande, anbringender og beviser, og har ligeledes mulighed for at inddrage nye forhold. Dette princip betegnes traditionelt som forhandlingsprincippet.

Når der skal afsiges dom i ankesagen, kan det føre til stadfæstelse eller hel eller delvis ændring af den appellerede dom. Stadfæstelse betyder, at landsretten er enige i byrettens dom, hvorfor ankedommen bliver magen til den appellerede dom.

Når man ønsker at appellere dommen, skal man overholde ankefristen. Den almindelige ankefrist fra byret til landsret er fire uger. Der gælder ligeledes en eksekutionsfrist på 14 dage, som man i forbindelse med anke skal være opmærksom på. Når denne frist er udløbet, kan dommen fra 1.instans tvangsfuldbyrdes.

Der er mulighed for at anke en dom til Højesteret i to situationer. Den første situation er, hvor Højesteret er 2.instans, idet der har været tale om en principiel sag, hvor landsretten har været 1.instans.  Her gælder den almindelige ankefrist på som udgangspunkt 4 uger efter domsafsigelsen i 1. instans. Den anden situation er, hvor man ønsker at appellere dommen til Højesteret. Dette er lidt mere kompliceret end den første situation.

I sidstnævnte situation er det et krav, at der indhentes en tredjeinstansbevilling. Ansøgningen om bevillingen skal indsendes inden 4 uger efter dommens afsigelse i 2. instans, dvs. landsretten. Hvis man ikke overholder denne frist, kan ankeinstansen dog indtil et år efter domsafsigelsen give tilladelse til, at der kan ske anke. Undtagelsesvist har Højesteret dog mulighed for at give tilladelse til anke efter, at 1-års fristen er udløbet.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​