Mediation

HVAD ER MEDIATION?

Mediation er betegnelsen for en form for konfliktløsning. Ved mediation søger man en konflikt mellem to parter løst gennem brug af en upartisk tredjepart, som betegnes mediatoren. Mediatorens rolle er således at hjælpe de uenige parter og deres rådgivere med at forhandle sig frem til en løsning på konflikten, som begge parter kan ”leve med”. Hele formålet med mediation er således at finde frem til en løsning på konflikten, som begge parter er tilfredse med.

Der findes en række fordele ved at gøre brug af mediation.

 

Mediation er for det første en meget effektiv måde at løse konflikter på. For det andet vil mediation ofte være en relativ hurtig proces – især sammenlignet med processen ved rets – og voldgiftssager. Rets – og voldgiftssager kan i nogle tilfælde vare i flere år, mens løsning af konflikter ved mediation ofte blot tager et par måneder. Man undgår derfor en lang og strid konflikt. Endvidere, er det også billigere at få konflikten løst gennem mediation. Ofte vil mediation blot koste en fjerdedel af, hvad en almindelig rets – og voldgiftssager koster.

Endelig, skal det nævnes, at mediation medfører, at der er to vindere frem for én taber og én vinder. Ved at nå frem til en løsning, som begge parter er tilfredse med, vil man ofte opleve, at det efterfølgende samarbejde er en del nemmere og bedre, end hvis man var nået frem til en løsning, som en af parterne var utilfreds med. Mediation er derfor en hel oplagt mulighed, hvis begge parter er indstillet på at finde en fælles forståelse og løsning.

Ved mediation vil sagens parter naturligvis deltage, da det er disse personer, der skal forsøge at løse deres konflikt. Det er afgørende for gennemførslen af mediationen, at sagens parter møder op personligt. Sagens parter må gerne medbringe en advokat under mødet, hvis de finder, at det er nødvendigt. Andre personer end de nævnte bør ikke deltage i mediationen, medmindre parterne er enige om dette.

Forinden mediationen skal parterne indgå og underskrive en aftale, hvori der er taget stilling til, hvorledes mediationen skal foregå, herunder hvilke principper, der skal anvendes. Parterne skal blandt andet nå til enighed omkring mediationens varighed, vilkårene for mediationen og mediationsforløbet. Parterne har derfor stor indflydelse på hele mediationsforløbet, hvilket er begrundet i, at der kan findes mange forskellige løsninger på en konflikt, hvorfor det er op til parterne at finde lige netop det forløb, som de mener, er passende for konfliktløsningen.

Mediationen er opbygges således, at man går igennem fem forskellige faser: indledningen, afgrænsning af problemet, løsning, forhandling og afslutning.

Mediatorens skal lede processen og sørge for, at parterne kan finde frem til en løsning på deres konflikt, som de begge er tilfredse med. Mediatoren skal derfor understøtte og hjælpe parterne med at komme frem til deres egne forslag til løsninger på konflikten.

Mediatoren skal ikke selv tage stilling til konflikten, og mediatoren må ikke ”vælge side”. Mediatoren skal altid være en tredjepart, der er upartisk, og ikke har en holdning til konflikten. Mediatoren skal sørge for at varetage begge parters interesse, idet formålet med mediation netop er at skabe en fælles forståelse mellem parterne, hvilket må forudsætte, at begge parters interesse bliver imødekommet.

Som udgangspunkt vil udgifterne til mediation blive delt op i to, således at hver af parterne betaler halvdelen af udgifterne til forløbet. Det skal dog nævnes, at parterne har ret til at aftale, at udgifterne skal fordeles på en anden måde.

Prisen for mediation afhænger meget af den konkrete sag. Prisen vil blandt andet afhænge af, om parterne er private eller erhvervsdrivende. Såfremt der er tale om private, vil der ofte blive afsat cirka 4 timer til forløbet, hvorimod der typisk afsættes mere tid, hvis der er tale om erhvervsdrivende. Det vil derfor ofte være dyrere, hvis der er tale om erhvervsdrivende, end hvis der er tale om private parter.

Man skal tillige være opmærksom på, at en mediator i langt de fleste tilfælde vil kræve et depositum i forbindelse med forløbet. Dette kræves, da mediator skal have sikkerhed for sit honorar. Dette depositum vil man være forpligtet til at betale inden mediationen.

Endelig, skal det nævnes, at man naturligvis tillige skal bære sine egne omkostninger ved mediationen. Det betyder, at hver part selv må bære deres omkostninger til blandt andet advokatbistand.

Ved mediation er der ikke mulighed for at ansøge om fri proces. Der er dog mulighed for at man kan få udgifterne til mediation dækket af en retshjælpsforsikring, såfremt en sådan udgift indgår i forsikringen. Det skal hertil nævnes, at det er sjældent, at retshjælpsforsikringer dækker familieretlige sager. I denne type sager vil man derfor ofte være nødsaget til at dække udgifterne selv.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​