Småsager

HVAD ER EN SMÅSAG?

Småsager er en samlebetegnelse for civile sager, der angår mindre krav. Der gælder nogle særlige regler på sådanne sager, som medfører, at sagernes behandling er hurtigere og billigere end ved almindelige civile retssager.

Der er overordnet tre typer af sager, der kan behandles som en småsag. Disse sager er: 1) sager med en økonomisk værdi på højst 50.000 kroner, 2) sager, hvor der ikke er en økonomisk værdi, herunder hvis sagen eksempelvis blot angår, at sagsøgte skal anerkende noget og 3) sager, hvor det af begge parter er aftalt, at sagen skal behandles som en småsag og efter reglerne herom.

 

Der er en række sager, som ikke kan behandles som en småsag. Dette er gældende for ægteskabssager, forældremyndighedssager, værgemålssager, mortifikationssager, faderskabssager, private straffesager og sager om prøvelse af administrativ frihedsberøvelse eller adoption. Det er således ikke muligt at anvende reglerne om småsager på disse sagstyper.

Retten kan tillige bestemme, at reglerne for småsager ikke kan anvendes på en sag, hvis dem angår meget komplicerede spørgsmål, eller hvis sagen har en vidtrækkende betydning for en af parterne.

En småsag er som nævnt karakteriseret ved, at den ofte er langt billigere end almindelige civile retssager. Baggrunden herfor er, at processen i en småsag er udformet således, at den kan gennemføres uden advokatbistand. På trods af dette skal det hertil bemærkes, at man altid har mulighed for at få advokatbistand, hvis man ønsker dette. Man skal blot være opmærksom på, at man ikke kan få dækket advokatomkostningerne under forberedelse af sagen. Dette er begrundet i, at småsager er opbygget således, at det ikke er nødvendigt for parterne at få advokatbistand, da dommeren vil hjælpe parterne under sagens forberedelse. Det er derfor først til selve hovedforhandlingen, at det er muligt at få dækket omkostninger til advokatbistand, og dette kræver, at man overholder reglerne for fri proces eller har en retshjælpsforsikring.

Uanset, om man ønsker advokatbistand eller ej, vil man altid skulle betale en retsafgift for anlæggelse af sagen. Hvad koster en retssag, når der er tale om en småsag? Ved småsager er retsafgiften 500 kroner, og denne skal betales af sagsøgeren, når stævningen indleveres af denne til retten.

Såfremt man ønsker at anlægge en småsag, skal denne til domstolenes selvbetjeningsløsning minretssag.dk. Hvis man ikke indhenter advokatbistand til dette, kan man finde en blanket til en stævning inde på domstol.dk, som man kan udfylde, således at man sørger for at alle relevante oplysninger indsendes. Det er ikke et krav, at man anvender blanketten, men den vil ofte være til stor hjælp.

Der findes ligeledes en blanket til svarskrifter, hvis man i stedet er indstævnt i sagen. Hertil kan man naturligvis også indhente hjælp fra en advokat. Det er meget vigtigt, at man sørger for at indsende et svarskrift rettidigt til retten, når man er sagsøgt i en sag. Hvis man ikke gør dette, vil retten afsige en udeblivelsesdom, hvilket betyder, at retten vil træffe afgørelse i overensstemmelse med den i stævningen nedlagte påstand.

Det helt særlige ved behandlingen af en småsag er, at retten hjælper parterne i sagen med deres forberedelse af sagen. Det medfører, at den til sagen tilknyttede dommer vil hjælpe parterne med at udarbejde og formuleres deres påstande i sagen. Dommeren vil tillige hjælpe parterne med at finde ud af, hvilken dokumentation de skal indhente til brug for sagen.

På baggrund af den forenklede sagsbehandling er hensigten med småsager, at parterne ikke behøver at indhente advokatbistand. Det kan dog på trods af dommerens hjælp være svært for mange at finde rundt i hele processen, hvorfor man altid har mulighed for at få en advokat til at repræsentere sig i sagen. Hvis den ene part indhenter advokatbistand, vil det ofte medføre, at den anden part tillige indhenter advokatbistand.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​