Hvad er inkasso

Hvad er inkasso

Inkasso handler kort sagt om inddrivelse af gæld. Inkasso bliver relevant, når du har kunder, som ikke har betalt deres regninger til tiden eller kun delvist har betalt, hvad de skylder. Når du overlader en sag til inkasso, så betyder det, at du overlader opkrævningen af gælden til en inkassoadvokat eller et inkassofirma.
I situationer med dårlige betalere har de fleste kreditorer selv en rykkerprocedure, hvor man f.eks. sender skyldner et antal rykkere og evt. kontakter skyldner telefonisk. Det er her vigtigt at huske på, at man ifølge Rentelovens § 9b, stk. 2 højest må afsende tre rykkere med et gebyr på 100 kr. stykket. Desuden så fremgår det af bestemmelsen, at der skal gå 10 dage mellem hver rykker.
Du kan i princippet sende så mange rykkere du vil, men du må kun opkræve et gebyr for 3 af dem. Du kan dog også vælge at sende et rykkerbrev med inkassovarsel (også kaldet en påkravsskrivelse) allerede dagen efter sidste betalingsdag. Det er dog mest normalt, og ofte mest hensynsmæssigt, at sende en eller to almindelig rykker, som påmindelse om manglende betaling, inden man sender et inkassovarsel.
Der er sjældent grund til at sende flere rykkere end det, da en skyldner, der ikke har reageret på de første to rykkere, sjældent vil reagere på rykker nr. tre og fire.
Hvis skyldner ikke har reageret på dit inkassovarsel efter 10 dage, så er det muligt at indsende dit krav til inkasso hos enten en inkassoadvokat eller et inkassofirma.

 

Egen inkasso

Siden den 1.augut 2002 har det været muligt for virksomheder selv at foretage inkasso, hvilket kaldes egen inkasso.
Udstedelse of fremsendelse af fakturaer og kontoudtog er ikke omfattet af egen inkasso, da det betragtes som almindelig kundebehandling. Egen inkasso omfatter heller ikke rykkerskrivelser og administrationsomkostninger ved overgivelse til advokat, da det betragtes som at være under virksomhedens eget gebyrsystem.
Egen inkasso omfatter til gengæld indgåelse af frivillige forlig og administrering af afdragsordninger. Dvs. at før at skyldner kan pålægges egen inkassoomkostninger, så skal der være indgået en form for betalingsaftale eller et forsøg på at indgå en betalingsaftale.

Omkostninger ved egen inkasso

Justitsministeriet har i deres bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 § 4, stk. 1 bestemt, at der kan kræves betaling for rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldner og til administration heraf. Ved ”rimelige udgifter” menes, at inkassobeløbet ikke må overstige de fastsatte maksimumtakster, som er:

Fordringer fra til Inkassobeløb (inkl. moms)
0 1.000 kr. 200 kr.
1.001 2.500 kr. 350 kr.
2.501 5.000 kr. 450 kr.
5.001 10.000 kr. 600 kr.
10.001 25.000 kr. 800 kr.
25.001 50.000 kr. 1.000 kr.
50.001 100.000 kr. 1.300 kr.
100.001 250.000 kr. 1.800 kr.
250.001 500.000 kr. 3.000 kr.
500.001 kr. – 3.000 kr. + 0,67 % af den del af fordringen, der overstiger 500.000 kr.

 

Det er her vigtigt at slå fast, at der i Justitsministeriets bekendtgørelse slås fast, at der med ”fordring” menes hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter, påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en evt. betalingsmisligholdelse fra skyldners side.
Hvis en skyldner skylder kreditor 6.000 kr., så kan kreditor altså lægge 600 kr. (inkl. moms) til skyldners gæld, hvis kreditor vælger at bruge egen inkasso.
Igen skal der gøres opmærksom på, at det er et krav, at man først kan opkræve udenretlige inkassoomkostninger, efter man har sendt en inkassoadvarsel, jf. Inkassolovens § 10. inkassovarslet skal indeholde en angivelse af, at manglende betaling inden fristen på 10 dage fra afsendelsen vil kunne medføre, at der pålægges inkassoomkostninger.
Hvis skyldner ikke reagerer på kreditors egen inkasso, så er det relevant at overveje, om det er på tide, at få overdraget sagen til en inkassoadvokat eller inkassofirma. På dette tidspunkt vil virksomheden allerede have brugt megen tid og besvær på at opkræve gælden, og det kan derfor anbefales at overrække sagen til en inkassoadvokat eller et inkassofirma, som der har ekspertise inden for feltet.

God inkassoskik

Det er særdeles vigtigt, at inddrivelse af gæld bliver foretaget på en korrekt og ordentlig måde, der ikke er i strid med god inkassoskik. Dette krav fremgå direkte af Inkassolovens § 9. Det er herunder i strid med god inkassoskik at opkræve gæld, som ikke er aktuel, vildlede skyldner om deres retlige og faktiske forhold, true om at fortælle skyldners omgangskreds om deres gæld og generel chikane af skyldner.
I forhold til kreditor er det vigtigt, at inkassator skal varetage kreditors interesser. Det vil sige, at kreditors sag skal rejses uden unødigt ophold, og at inkassator ikke må indgå i aftaler, der vil være kreditor til ugunst. Det kunne f.eks. være indgåelse af en aftale, hvor skyldner slipper med kun at betale halvdelen af den gæld han skylder.
Desuden er inkassator underlagt en vejlednings- og undersøgelsespligt. Det betyder, at din inkassoadvokat f.eks. er forpligtet til at fortælle dig at en sag er håbløs, hvis der ikke er nogen tegn på, at det vil være muligt, at inddrage den gæld der skyldes. Desuden er den inkassoadvokat forpligtet til at underrette dig om, hvilke fordringer der er blevet inddrevet, og om dine sager bliver dyrere eller mere tidskrævende end hvad man først regnede med.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​