Voldgift

HVAD ER EN VOLDGIFTSSAG?

Som udgangspunkt skal civile retssager i Danmark afgøres ved domstolene. Der er dog et alternativ hertil, nemlig voldgiftssag. Ved voldgift efter voldgiftsloven bliver parterne i sagen enige om, at deres tvist skal afgøres bindende af en eller flere personer, som de vælger dertil. Domstolene skal således ikke løse tvisten mellem parterne, da tvisten skal løses ved den af parterne etablerede voldgiftsret. Voldgiftssager behandles i privat regi.

Det skal bemærkes, at det er en forudsætning for afgørelse ved voldgift, at parterne har indgået en aftale herom, herunder at de er enige om, at tvisten skal afgøres på denne måde.

Der findes en række fordele ved at lade en sag afgøre ved en voldgiftssag frem for ved almindelig domstolsbehandling.

 

En af fordelene ved voldgift er, at parterne selv skal udpege voldgiftsdommerne. Det giver parterne mulighed for at vælge voldsgiftsdommere, som er specialiseret i det retsområde, som deres sag angår. Man har derfor mulighed for at få sin sag behandlet af specialister. Dette adskiller sig fra almindelig domstolsbehandling, da dommerne ved de almindelige domstole ikke er specialiseret i bestemte områder, men derimod skal have en generel viden inden for mange forskellige retsområder.

 

Et andet eksempel på en fordel ved voldgiftssag er, at sagens forhandlinger som udgangspunkt sker for lukkede døre. Dette adskiller sig fra den almindelige domstolsbehandling, da hovedreglen her er åbne døre, dvs. at der er fri adgang for offentligheden i retten. Voldgift er derfor mere diskret end almindelig domstolsbehandling, og dette vil ofte være en stor fordel, da man herved kan sikre sig, at blandt andet journalister og konkurrenter ikke får viden om sagen. Dette kan eksempelvis betyde meget for en virksomhed, der ønsker at bevare sine forretningsforbindelse, og er bange for, at udfaldet kan skade virksomhedens omdømme. Det kan også være, at man ønsker at en forretningshemmelighed fortsat skal være hemmelig, hvorfor det vil være en stor fordel at få behandlet sagen ved voldgift.

Der findes en række ulemper ved at vælge at lade sagen blive behandlet ved voldgift efter voldgiftsloven frem for ved almindelig domstolsbehandling.

 

Et eksempel på en af ulemperne er, at der i en voldgiftssag i stort set alle tilfælde vil blive aftalt, at man ikke kan appellere voldgiftsrettens kendelse.  Dette betyder således, at voldgiftsrettens afgørelse vil være endelig. Dette vil i sagens natur være en stor ulempe for den af parterne, der taber, da man ikke har adgang til at appellere dommen. Hvis man er uenig med sagens afgørelse, bliver man derfor nødt til ”at leve med det”. Omvendt medvirker den manglende appelmulighed til, at processen ved voldgift er langt hurtigere end ved de almindelige domstole, hvor processen ofte kan blive langtrukken.

Et andet eksempel på en ulempe ved voldgiftssag er, at procesomkostningerne ofte vil være rimeligt store ved voldgift – særligt ved mindre sager. Baggrunden herfor er, at parterne i sagen skal betale et honorar til voldgiftsretten. Det er derfor udelukkende i større voldgiftssager, at man reelt har mulighed for at være i stand til at bære de omkostninger og udgifter, der er forbundet med behandling af sagen.

Det er svært at give et overordnet svar på, om man bør søge sin sag afgjort ved voldgift efter voldgiftsloven. Det afhænger meget af de konkrete omstændigheder, og det er derfor meget individuelt, om det er klogt at gøre brug af voldgift. Valget af voldgift afhænger af, at parterne bliver enige om, at sagen skal afgøres på denne måde. Det er derfor op til parterne at vurdere, om det er det bedste i deres situation at få sagen afgjort ved voldgiftsretten. Det skal hertil nævnes, at det er anbefalelsesværdigt at søge bistand hos en advokat, som kan søge for, at parterne når frem til den bedste løsning.

Som nævnt er voldgiftsrettens afgørelse som altovervejende hovedregel endeligt bindende, hvorfor der ikke er mulighed for at appellere kendelsen til de almindelige domstole.

Det skal dog nævnes, at domstolene ikke må afvise et søgsmål, hvis der er blevet nedlagt påstand om, at voldgiftskendelsen er ugyldig. En voldgiftskendelse kan alene være ugyldig, hvis der foreligger en af de i Voldgiftslovens §37 tilfælde. Ugyldighed kan eksempelvis foreligge, hvis voldgiftsrettens sammensætning eller voldgiftssagens behandling ikke var i overensstemmelse med parternes aftale.

Hvis ugyldigheden kun angår en del af den af voldgiftsretten afsagte kendelse, vil det kun være den del, der kan tilsidesættes. Det resterende indhold af kendelsen vil således fortsat være gældende.

Såfremt der af domstolene afsiges dom om voldgiftskendelsens ugyldighed, vil den bortfalde. Dette er dog ikke ensbetydende med, at voldgiftsaftalen mellem parterne bortfalder. Hvis voldgiftsaftalen fortsat er gyldig, kan der ikke anlægges sag om tvisten ved de almindelige domstole, idet den i så fald skal anlægges ved voldgiftsretten på ny, som en ny voldgiftssag. Almindelig domstolsbehandling er således udelukkende en mulighed, hvis både voldgiftskendelsen og voldgiftsaftalen er ugyldig.

 

 

 

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​