Persondata

PERSONDATA

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal vi som advokatfirma orienterer om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.

 

VORES INDSAMLING AF DATA

Når Nikolajsen Advokatfirma yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling til tider komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som Nikolajsen Advokatfirma selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Og det kan være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.

 

DATAANSVARLIG

Nikolajsen Advokatfirma, ​Ved Stranden 22, 4. th. 9000 Aalborg  CVR-nr. 37 51 79 92 er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for vores almindelige rådgivning af vores klienter.

Vores kontaktoplysninger er telefon 70 70 71 12, info@nikolajsen.nu

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os herom på info@nikolajsen.nu.

 

FORMÅL OG GRUNDLAG

Nikolajsen Advokatfirma behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i. Denne behandling sker afhængig af opgavens og oplysningens karakter med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne være, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, eller for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser eller fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav. Når vi behandler CPR-numre sker det med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Hjemlen for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

 

VIDEREGIVELSE MV.

Nikolajsen Advokatfirma stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

 

Nikolajsen Advokatfirma videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

 

Nikolajsen Advokatfirma overfører sædvanligvis ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel måtte finde sted, sker det alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning.

 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler, dog minimum 5 år fra sagens afslutning. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

 

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

 

DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

– ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler

– ret til at få urigtige oplysninger rettet

– ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning

– ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – alene må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

– ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne

– ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​