Ægtepagt

Ægtepagt

Udgangspunktet for bodeling ved skilsmisse er, at alle værdier deles ligeligt mellem ægtefællerne, dvs. der er som udgangspunkt formuefællesskab i ægteskabet. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at udtage aktiver inden delingen finder sted, da alle aktiver skal deles, når man har formuefællesskab. Ønsker man at bodelingen skal ske på anden vis, er der god grund til at oprette en ægtepagt, da man på denne måde får indflydelse på måden, hvorpå delingen skal ske ved skilsmisse eller separation.

En ægtepagt er en formbunden aftale om formueforholdene i ægteskabet, og kan oprettes både under ægteskabet og inden ægteskabets indgåelse. Det er således i en ægtepagt, at parterne aftaler, hvorledes der skal være særeje og/eller delingsformue, og hvor stor en del af formuen dette skal gælde for. Ydermere, kan man ved oprettelsen af en ægtepagt både bestemme, at værdien af en alders-, kapital- eller ratepension skal indgå i bodelingen ved separation eller skilsmisse, eller at værdien af pensionerne skal være særeje og dermed holdes den for delingen.

Det er ved brug af en ægtepagt, at ægtefællerne får mulighed for at bestemme, at der ikke skal være delingsformue, som ellers er udgangspunktet for formueforholdet mellem ægtefæller. Det er vigtigt, at man i forbindelse med ægtepagten får opgjort ejerforholdene og formuestatusset korrekt.
Ved brug af en ægtepagt kan man ved en skilsmisse eller separation undgå stridigheder over, hvem der ejer hvad, og om hvorvidt aktiver og passiver skal indgå i ligedelingen. Det er således en fordelagtig måde at undgå unødige konflikter, idet man forinden en eventuel skilsmisse eller separation har haft indflydelse på, hvordan formuen skal deles ved ægteskabets ophør. Ydermere, er en ægtepagt en måde, hvorpå man kan sikre sig, at der ikke sker en urimelig deling af formuen ved skilsmisse eller separation.

Betingelserne for en gyldig ægtepagt er for det første, at den er skriftlig, og skal underskrives personligt af begge ægtefæller. Hvis man er under værgemål, skal værgen give samtykke og underskrive ægtepagten. For det andet skal en ægtepagt tinglyses, førend den kan anses for værende gyldig. For at tinglysningen kan ske, skal man ud fra dokumentets fremtræden, kunne antage, at begge ægtefæller har været klar over, at der er tale om en ægtepagt, der har betydning for formueordningen. Tinglysningen foretages i personbogen, og får retsvirkninger fra den dag, den anmeldes til tinglysning. Der gælder ingen tidsfrister for tinglysningen, og begge ægtefæller kan bede om, at ægtepagten skal tinglyses. Såfremt betingelserne om skriftlighed, underskrift og tinglysning er opfyldt, er ægtepagten dermed gyldig, og har bindende juridisk virkning mellem ægtefællerne og over for andre. Er betingelserne ikke opfyldt, er ægtepagten hverken gyldig mellem ægtefællerne eller over for andre.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ægtepagt, er det en god ide at søge rådgivning hos en familieretsadvokat. Grunden hertil er, at der ikke er fuldstændig aftalefrihed, når man opretter en ægtepagt. Man kan derfor risikere, at ægtepagten bliver ugyldig grundet dets indhold, såfremt man ikke er fuldt oplyst om rammerne for en ægtepagt.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med ægtepagten specificerer, hvad der er særeje. Man kan eksempelvis specificere sit hus ved, at man angiver matrikelnummer, således at man i ægtepagten kan se præcist, hvilket stykke jord der er tale om. Man kan også specificere ved at angive erhvervelsestidspunktet, herunder eksempelvis ved at bestemme, at alt man har ved indgåelsen af ægteskabet er særeje, mens alt man senere erhverver er delingsformue. Endelig, kan man specificere ved at opregne specifikke genstande og angive aktivets formuestatus.

Ydermere, skal der gøres opmærksom på, at hvis der blot i en ægtepagt angives, at eksempelvis et bestemt aktiv skal være ”særeje”, da vil aktivet være skilsmissesæreje. Det er derfor nødvendigt, at man angiver hvilken form for særeje man ønsker, såfremt det ikke skal være skilsmissesæreje.

Det kan imidlertid være, at man ønsker at ophæve særejet eller ændre i indholdet af ægtepagten. Det kan eksempelvis være, at I mange år efter oprettelsen af ægtepagten ikke længere ønsker, at der ikke skal en ligedeling mellem jer ved ophør af ægteskabet eller ved død. Såfremt man fortryder ægtepagtens oprettelse eller dets indhold, kan det blive nødvendigt at ophæve eller ændre i den.
Herunder er det et krav, at parterne er enige om beslutningen om at ændre eller ophæve den tidligere stiftet ægtepagt. Ændring i indholdet eller ophævelsen kan kun ske ved tinglysning af en ny ægtepagt, som annullerer den tidligere indgåede ægtepagt om formueforholdet. Begge parters underskrift skal indgå i den nye ægtepagt.
Endvidere, kan det i en ægtepagt aftales, at den skal gælde tidsbegrænset. Man kan derfor eksempelvis oprette en ægtepagt, hvori der bestemmes fuldstændigt særeje, og at særejet skal gælde i 10 år og derefter bortfalde. Man kan også aftale at en byrdefuld form for særeje bliver mindre byrdefuld, herunder eksempelvis at fuldstændigt særeje efter 20 år bliver til skilsmissesæreje.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​