Andre fuldmagter

HVAD ER EN FULDMAGT

En fuldmagt er en skriftlig erklæring, hvori man som fuldmagtsgiver giver en fuldmagtshaver rettigheder til at varetage fuldmagtsgiverens forhold og varetage dennes interesser. Ligeledes får den fuldmægtige i medfør af fuldmagten adgang til at træffe beslutninger og indgå aftaler på vegne af fuldmagtsgiveren. Den person, der opretter fuldmagten og giver den, kaldes fuldmagtsgiver, mens den der berettiges til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren, betegnes den fuldmægtige.
Fuldmagtsgiveren skal have været ved sin sunde fornuft ved oprettelsen af fuldmagten, således vedkommende fuldt ud kunne forstå konsekvenserne af oprettelsen. En fuldmagt er nemlig juridisk bindende, hvorfor en aftale, som fuldmagtshaver indgår med en tredjemand på vegne af fuldmagtsgiveren, vil stå ved magt.
Man kan overordnet inddele fuldmagter i tre former, som ofte bliver benyttet; fremtidsfuldmagt, generalfuldmagt og specialfuldmagt. Generalfuldmagten og specialfuldmagten vil blive behandlet i nedenstående, mens der kan findes et separat afsnit om fremtidsfuldmagter på hjemmesiden.

En generalfuldmagt er meget bred, idet den giver fuldmagtshaveren mulighed for at træffe beslutninger inden for alt, herunder eksempelvis at sælge fuldmagtsgiverens bolig. Den omfatter således alle tænkelige forhold, der måtte opstå. Oprettelsen af generalfuldmagten er med til at sørge for, at eventuel familie har mulighed for at hjælpe og varetage dine interesser, såfremt du ikke selv er i stand til det. De får således mulighed for at have indflydelse frem for at stå fortvivlede tilbage uden at have ret til at handle på dine vegne og på denne måde varetage dine interesser.

En generalfuldmagt vil ofte være fordelagtig at oprette, såfremt man ikke kan varetage sine interesser i en kortvarig periode. Det kan eksempelvis være, at man skal ud at rejse, og derfor ikke kan være til stede og varetage sine interesser. Det kan også være, at man skal opereres, og af denne grund ikke kan handle på egne vegne. Endelig, kan det være fordelagtigt at oprette en generalfuldmagt, såfremt man er aldrende, og derfor har svært ved at varetage sine egne interesser.

En specialfuldmagt er en skriftlig erklæring, hvori man bestemmer, at fuldmagten blot skal dække over et specifikt område. Dermed afgrænser man fuldmagtshaverens ret til at foretage handlinger på vegne af fuldmagtsgiveren. Det kan eksempelvis være, at man i en specialfuldmagt bestemmer, at fuldmagtshaveren skal administrere en bestemt konto. Her har fuldmagtshaveren således kun ret til dette, og kan eksempelvis ikke beslutte, at fuldmagtsgiverens hus skal sælges.

En specialfuldmagt er fordelagtig at oprette, hvis man blot ønsker at få hjælp til ét eller flere bestemte områder. Man får her mulighed for at have stor indflydelse på, hvad fuldmagtshaveren skal have ret til, hvilket adskiller sig fra generalfuldmagten. Specialfuldmagten er derfor at foretrække frem for generalfuldmagten, hvis man ikke ønsker at fuldmagtshaveren skal have en ubegrænset ret til at handle på vegne af én.

Fuldmagtsgiveren har valgfrihed i forhold til valget af fuldmægtige, dvs. fuldmagtsgiveren selv bestemmer, hvem der skal handle og træffe beslutninger på vedkommendes vegne. Det er dog et krav, at fuldmægtigen er myndig, og at personen er pålidelig og kan varetage opgaverne, som fuldmagten vedrører. Det er vigtigt, at man vælger en person, som man stoler på, når man skal vælge fuldmægtigen, idet vedkommende får et stort ansvar i medfør af fuldmagten. Fuldmægtigen får nemlig adgang til at indgå juridisk forpligtende aftaler på vegne af fuldmagtsgiveren, hvorfor man skal vælge en person, som kan varetage sine interesser bedst muligt, når man ikke længere selv er i stand til dette.

Man kan vælge én enkelt fuldmægtige eller flere fuldmægtige. Der skal her gøres opmærksom på, at det kan være en ulempe at vælge flere fuldmægtige, idet der kan opstå uenighed imellem disse, som kan resultere i, at opgaverne i fuldmagten ikke kan varetages på en kompetent og forsvarlig måde. Man har også mulighed for at indsætte en alternativ fuldmægtig, som kan påtage at varetage opgaverne, såfremt den oprindelige fuldmægtige ikke længere har mulighed for dette.

Det er en betingelse for gyldigheden af en fuldmagt, at fuldmagtsgiveren kan handle fornuftsmæssigt og er i stand til at overskue konsekvenserne ved at oprette en fuldmagt. Dette er også baggrunden for, at enten to vitterlighedsvidner, en advokat eller en notar skal være tilstede ved underskrivelsen af fuldmagten, således at det kan attesteres, at fuldmagtsgiver har været i stand til at oprette fuldmagten.
Såfremt en fuldmagt ophører, får den ikke virkning. En fuldmagt ophører automatisk, hvis fuldmagtsgiveren afgår ved døden. Ydermere, ophører fuldmagten, hvis man kommer under værgemål i de forhold, som fuldmagten vedrører.

Når man opretter en fuldmagt er det vigtigt at huske på, at man bliver forpligtet af de aftaler og beslutninger, som den fuldmægtige træffer på dine vegne. Herunder skal det nævnes, at det kun er aftaler og beslutninger inden for det område, som fuldmagten vedrører, der er forpligtende for fuldmagtsgiveren. Såfremt en fuldmægtig misbruger fuldmagten, kan vedkommende blive erstatningsansvarlig herfor.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​