Asyl

HVAD ER ASYL?

Asyl betegner den beskyttelse, som en person, der i sit hjemland er forfulgt eller i fare, kan opnå i et fremmed land. At få asyl i Danmark betyder derfor, at man opnår opholdstilladelse som flygtning, og herved beskyttes fra at blive sendt tilbage til sit hjemland, hvor man er i risiko for forfølgelse, tortur eller anden fare.
Reglerne om asyl er i høj grad reguleret af EU – retten, herunder Flygtningekonventionen, Menneskerettighedskonventionen og EU Chartret om grundlæggende rettigheder. Danmark har tiltrådt og indarbejdet disse i Udlændingeloven.

Inden man kan anerkendes som flygtning og få opholdstilladelse, skal man ansøge om asyl hos de danske udlændingemyndigheder. Det er Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, som vurderer, om en asylansøger har ret til flygtningestatus eller ej. Der kan gives midlertidig opholdstilladelse i en række tilfælde.
For det første kan man opnå midlertidig opholdstilladelse, hvis man er omfattet af flygtningekonventionen af 28. juli 1951. Efter konventionens artikel 1, litra a, nr.2 anses en person som værende en flygtning, hvis vedkommende som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til at vende tilbage dertil.

For det andet kan udlændinge opnå opholdstilladelse med beskyttelsesstatus, hvis vedkommende ved tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Hvis man opnår opholdstilladelse med beskyttelsesstatus er man beskyttet mod udvisning uanset sin adfærd, dvs. også selvom man måtte have begået alvorlig kriminalitet.

Endelig, kan man for det tredje opnå opholdstilladelse med midlertidig beskyttelsesstatus, hvis behovet for beskyttelse har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med en væbnet konflikt eller lignende. Om en udlænding skal have beskyttelsesstatus efter ovenstående eller midlertidig beskyttelsesstatus afhænger af, om udlændinges individuelle forhold giver grundlag for beskyttelsesstatus, eller om der i udlændingens hjemland foreligger en alvorlig situation, som vedkommende er omfattet af.

Dublinforordningen regulerer kriterierne og procedurer til afgørelse af, hvilken af EU – medlemsstaterne der er ansvarlig for behandlingen af asylansøgere, som søger international beskyttelse. Det følger blandt andet af forordningen, at en asylansøger skal søge om asyl i det første EU – land, som vedkommende ankommer til. Det er således det land, som asylansøgeren først søger om asyl i, som er ansvarlig for enten at acceptere eller afvise asyl.
Det følger ydermere af forordningen, at hvis en asylansøger krydser grænsen til et andet EU – land efter at være registreret med fingeraftryk, vil vedkommende blive returneret til det første EU – land igen.

Det skal nævnes, at Danmark har et retsforbehold for at gennemføre regler på det strafferetslige samarbejde samt de indre anliggender.

En udlænding, der søger indrejse i Danmark, kan nægtes indrejse af de danske myndigheder ved en afgørelse om afvisning. En udlænding kan afvises ved indrejse fra et andet land i følgende tilfælde:

– Hvis udlændingen har indrejseforbud og ikke har visum.
– Hvis udlændingen ikke opfylder bestemmelserne om rejselegitimation, visum og indrejse.
– Hvis der er grund til at antage, at udlændingen vil tage ophold eller arbejde i Danmark uden fornøden tilladelse.
– Hvis udlændingen ikke kan forevise dokumentation for opholdets formål.
– Hvis udlændingen ikke har de nødvendige midler til sit underhold både under opholdet og ved senere hjemrejse eller gennemrejse til et land.
– Hvis udlændingen ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet EU, og er indberettet til SIS II som uønsket.
– Hvis andre hensyn til Schengenlandenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller sikkerheds – eller sundhedsmæssige grunde tilsiger, at udlændingen ikke bør have ophold i Danmark.
Der er ikke mulighed for at afvise en udlænding efter indrejse. Der er således udelukkende mulighed for at afvise en udlænding inden indrejse.

Flygtningekonventionens artikel 33 indeholder et forbud mod udvisning. Det følger heraf, at ingen stat på nogen som helst måde må udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser. Dette kan dog ikke påberåbes af en flygtning, som med rimelig grund må anses for en fare for det lands sikkerhed, i hvilket han befinder sig, eller som efter endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet i det pågældende land.
Hvis man har fået opholdstilladelse med beskyttelsesstatus er man beskyttet mod udvisning uanset sin adfærd, dvs. også selvom man har begået alvorlig kriminalitet.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​