Børns bopæl

Bopæl

Når I som forældre beslutter, at I ikke længere vil være sammen, skal I tage stilling til, hvor jeres barn skal bo. Det er i nogle tilfælde helt oplagt, hvor det i andre tilfælde kan være en beslutning, der er svær at nå til enighed om.
Når I, som forældre, træffer den svære beslutning det er at gå fra hinanden, er en af de store beslutninger, der følger med, hvor barnet skal bo. Der er mange uafklarede spørgsmål, og det er netop her, en god advokat med speciale i bopælssager er altafgørende for, at din sag får det rigtige resultat.
I de første 3 måneder har barnet automatisk delt bopæl. I denne periode har forældrene som udgangspunkt ikke mulighed for at ansøge om bopælen i Familieretshuset. Der findes dog en række undtagelser hertil.

Efter udløbet af de 3 måneder, kan forældrene søge om bopælen. Ansøgningen sendes til og behandles i Familieretshuset.
Det er vigtigt at have en god advokat med speciale i bopælssager ved sin side, allerede når du har besluttet dig for at søge om barnets bopæl. Hos Nikolajsen Advokatfirma er alle vores advokater specialiserede i bopælssager, og vi kan hjælpe dig i alle aspekter af din sag.

Barnets bopæl er det sted, hvor barnet bor og har sin folkeregisteradresse.
Barnet kan kun have folkeregisteradresse ét sted. Det gælder uanset, om barnet opholder sig lige meget hos begge sine forældre. Barnet skal dog som minimum opholde sig mindst halvdelen af tiden hos den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Hvis I har fælles forældremyndighed ved samlivsophævelsen, har jeres barn automatisk delt bopæl i tre måneder efter, I har besluttet at gå fra hinanden. Det gælder medmindre, I bliver enige om, hvor barnet skal have bopæl.
Så længe I har delt bopæl, er I fælles om alle overordnede beslutninger vedrørende jeres barn. Det betyder, at den ene forælder for eksempel ikke alene kan bestemme, hvor i landet barnet skal bo eller hvilken skole/institution, barnet skal gå i.
Den delte bopæl har dog kun betydning for jeres, som forældre, indbyrdes forhold. Barnet kan for eksempel fortsat kun have folkeregisteradresse hos én af jer.
Konsekvensen af automatisk delt bopæl er, at I ikke kan starte en sag om bopæl i Familieretshuset i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen. I har dog ret til at søge om samvær i Familieretshuset.
Når de 3 måneder er udløbet, bortfalder den automatiske delte bopæl. I kan forinden beslutte, at barnet fortsat skal have delt bopæl efter de 3 måneder, eller I kan aftale, hvor barnet skal have bopæl. Hvis I ikke kan komme til enighed om, hvor barnet skal bo, kan I ansøge Familieretshuset om, at de træffer afgørelse om barnets bopæl.
Der gælder dog en række undtagelser til udgangspunktet om automatisk delt bopæl. Barnet har ikke automatisk delt bopæl i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen hvis

1. begge forældre fraflytter det fælles hjem eller
2. afgørende hensyn til barnet taler imod delt bopæl.

Afgørende hensyn, der taler imod delt bopæl kan være oplysninger om bekymring for vold, seksuelle krænkelser eller andre forhold, der påvirker barnets trivsel.
Hvis en af betingelserne er til stede, kan I starte en sag i Familieretshuset inden for de første tre måneder efter samlivsophævelsen.

Det afgørende for, hvor barnet skal bo er, hvad der er bedst for barnet. Det er det klare udgangspunkt for alle de beslutninger, der skal træffes om jeres barn efter forældreansvarsloven, og altså også i beslutningen om barnets bopæl.
Skal barnet bo hos dig? Ellers hos din tidligere ægtefælle/samlever?
Det er en svær, og til tider konfliktskabende beslutning. Det er her, det er vigtigt at have en advokat, der har styr på reglerne for barnets bopæl.
Hvis I som forældre har fælles forældremyndighed, og I er enige om, hvor jeres barn skal bo, kan I selv, uden myndighedernes indblanding, aftale, hvor jeres barn skal bo. Altså hvor, jeres barn skal have bopæl.
Hvis én af jer skal have barnet mest, vil den person blive bopælsforælderen.
Aftalen kan være mundtlig eller skriftlig, og der er ingen krav om, at den skal registreres nogen steder. I har dog ret til at få den registreret i CPR gennem Familieretshuset.
Når det er besluttet, hvem der er bopælsforælder, er det bopælsforælderen, der beslutter, hvor i landet, barnet skal bo.

Bopælsforælderen har nogle rettigheder, som den anden forælder ikke har. Det betyder dog ikke, at bopælsforælderen alene bestemmer over barnet.
Bopælsforælderen er betegnelsen for den forældre, som barnet har adresse hos.
Hvis der er fælles forældremyndighed, er forældrene fælles om de betydningsfulde beslutninger angående barnet, som for eksempel skolevalg, væsentlig medicinsk behandling, værgemål, flytning udenlands osv.
Bopælsforælderen har dog nogle særlige enerettigheder. Bopælsforælderen kan eksempelvis bestemme, hvor i landet barnet skal bo. Bopælsforælderen skal dog inden 6 uger varsle den anden forælder om flytningen.
Der er ingen formkrav til varslingspligten. Varsling kan ske mundtlig, over sms eller sms. Det er dog den forælder, der varsler, der skal kunne dokumentere, at der er blevet varslet mindst 6 uger i inden flytningen sker.
Den forælder, der ikke flytter, kan ansøge Familieretshuset om en midlertidig afgørelse om barnets bopæl for at forhindre flytningen, indtil sagen er endeligt afgjort i Familieretten.
Hvis der er uenighed om, hvilken institution barnet skal gå i, er det også bopælsforælderen, der har den endelige beslutning.
Bopælsforælderen har ret til støtte fra det offentlige. Bopælsforælderen får udbetalt børn- og ungeydelsen, og har mulighed for at søge om børnetilskud. Det er vigtigt at være opmærksom på, at børnetilskuddet, altså børnepengene fra det offentlige, udbetales til indehaveren af folkeregisteradressen og deles således ikke mellem forældre med delt bopæl.

. Bopælsforælderen kan også være berettiget til børnebidrag fra den anden forælder.
Samværsforælderen er den forælder, der ikke har barnets bopæl. Samværsforælderen beslutter den direkte daglige omsorg for barnet, når barnet er hos samværsforælderen. Samværsforælderen bestemmer også, hvilke fritidsaktiviteter barnet deltager i, når barnet er hos samværsforælderen.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om barnets bopæl, behandles sagen i Familieretshuset. Hvis forældrene heller ikke bliver enige i familieretshuset, behandles spørgsmålet om bopæl endeligt i Familieretten.
Når Familieretshuset har modtaget anmodningen om barnets bopæl fra den ene forælder, indkalder Familieretshuset begge forældre til et møde. Formålet med mødet er, at forældrene bliver enige om, hvor barnet skal have bopæl fremadrettet.
Børn over 10 år har ret til selv at indkalde sine forældre til et møde i Familieretshuset om forældremyndighed, bopæl og samvær.
Det er en god idé at have en advokat med til mødet i Familieretshuset. Advokaten sikrer, at din side af sagen bliver ordentligt belyst, at alle regler og praksis er overholdt, og at al relevant dokumentation bliver indhentet.
Nikolajsen Advokatfirma har mange års erfaring i at bistå forældre i Familieretshuset, og vi kan derfor hjælpe dig med den nyeste viden på området.
Hvis forældrene ikke bliver enige i Familieretshuset, sender Familieretshuset sagen til afgørelse i Familieretten. I familieretten kan sagen afgøres på 3 forskellige måder:
• Retsmægling.
• Forberedende retsmøde med deltagelse af børnesagkyndig psykolog.
• Hovedforhandling.
Uanset, hvilket model, der aftales for netop afgørelse af din sag, kan vi hjælpe dig!
Hvis I, som forældre er enige om, hvor jeres barn skal bo, kan Nikolajsen Advokatfirma være behjælpelig med at udarbejde en skriftlig aftale, som også indeholder en samværsaftale.

Som det er udgangspunktet i alle sager om barnet efter forældreansvarsloven, tager sager om barnets bopæl udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Det betyder, at der et rimelig frit skøn for Familieretshuset i disse typer af sager.
Hvad er bedst for barnet? Det kræver et godt kendskab til reglerne og praksis, og vigtigst af alt, at sagen er tilstrækkeligt oplyst.
Hos Nikolajsen Advokatfirma her vi ført mange bopælssager i Familieretshuset og Familieretten. Vi ved, hvad der skal til, for at barnets bedste er varetaget.
Har du søgt om bopælen på dit barn? Eller har den anden forælder søgt om bopælen på dit barn? Uanset hvad, så kan vi hjælpe dig. Vi har med vores mange årige erfaring med at føre bopælssager, den største ekspertise til at hjælpe dig godt igennem processen, og til det bedste resultat. Så kontakt os i dag for en uforpligtende snak om din sag.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​