Entrepriseaftale

Entrepriseaftale og entreprisekontrakt

En præcis og skriftlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er det bedste udgangspunkt for at forebygge konflikter om et byggeri. Samtidig er det som regel meget billigere at lade en advokat rådgive om entrepriseaftalen, end det er at få hjælp til at løse en senere konflikt. Man bør altid sørge for at indgå en entreprisekontrakt, der beskriver hvornår, hvordan og hvad der skal udføres undervejs i byggeprocessen. Hos Nikolajsen Advokatfirma rådgiver vi om, hvordan du får en tydelige og præcise entrepriseaftale eller entreprisekontakt. Vi gennemgår aftalerne sammen med dig, så du opnår de bedste vilkår og er sikret bedst muligt mod potentielle konflikter. Kan vi hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu

En entreprisekontrakt er en skriftlig aftale mellem en bygherre og en entreprenør, hvor parterne præciserer, hvilke rettigheder og forpligtelse de har overfor hinanden under byggeriforløbet. Det er meget vigtigt, at man sørger for at indgå en sådan kontrakt, da man sikrer sin retsstilling undervejs på bedst mulige måde. Ved indgåelse af en entreprisekontrakt kan man undgå mange mulige konflikter, og har ofte en løsning på de konflikter, der måtte opstå. Det er vigtigt, at man sørger for at få kontrakten er nedskrevet, da man dermed kan bevise kontraktens indhold, hvis der skulle opstå tvivl. En entreprisekontrakt skal tydeligt beskrive alle væsentlige dele af byggeriet som fx levering, betaling, dagbøder, kvalitet, krav til udførelse og materialevalg. Det er vigtigt, at man sørger for at formulere kontrakten klart og præcist, da det vil skade aftaleparterne, og særligt bygherren, hvis indholdet er uklart. Man bør ikke anvende en standardkontrakt, da det er vigtigt, at man tager konkret stilling til forholdene, og der ikke er to byggerier, der er ens. En entreprisekontrakt er ofte ret omfattende, da den ofte indeholder mange bilag.

Parterne i et byggeri behøver ikke at lave en omfattende entreprisekontrakt, da man har mulighed for at aftale, at standardvilkårene i AB18 skal gælde for parterne. Det er vigtigt, at man sørger for at angive eventuelle ønsker til afvigelser af AB18 i kontrakten, da man ellers er bundet af alle reglerne i AB18. Det er vigtigt, at være opmærksom på, at AB18 ikke regulerer alle de forhold, der er relevante at tage stilling til, så derfor kan AB18 ikke fuldt ud anvendes som erstatning for en kontrakt. Eksempelvis indeholder AB18 ikke vilkår og regler for tidsplan, betaling og eventuelle konsekvenser ved forsinkelse i byggeprojektet.

Som udgangspunkt er man forpligtet af den entreprisekontrakt, der er udarbejdet og underskrevet. Der er dog mulighed for, at både bygherren og entreprenøren kan ophæve kontrakten, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse af aftalen. Der kræves dog meget, før det kan statueres, at der foreligger en væsentlig misligholdelse. Hvis man ønsker at hæve en entreprisekontrakt, er det anbefalelsesværdigt at rådføre sig med en advokat, da det kan medføre store konsekvenser at hæve en entreprisekontrakt. Kontakt Nikolajsen Advokatfirma, hvis du overvejer en ophævelse af entreprisekontakt, eller hvis du har spørgsmål om en byggesag, byggetilladelse eller andet i forbindelse med byggeri og renovering.

Hvis der i forbindelse med et byggeri eller en renovering er opstået mangler eller fejl, kan det medføre en stor konflikt mellem parterne efter aflevering af byggeriet. Hvis der er tale om fejl og mangler, som entreprenøren selv er i stand til at udbedre, er hovedreglen at entreprenøren skal have mulighed for dette. Det er en forudsætning, at udbedringen ikke er til væsentlig ulempe for bygherren. Hvis entreprenøren ikke er i stand til at udbedre fejl og mangler selv, så har bygherren ret til et afslag i entreprisesummen. Afslaget vil ofte blive udmålt ved, at man sammenligner værdien for byggeriet med fejl og mangler og byggeriet uden fejl og mangler. Differencen er så afslagets værdi. Hvis der opstår uenighed mellem entreprenør og bygherre omkring fejl og mangler, kan tvisten løses ved afholdelse af et syn og skøn. Skønserklæringen kan anvendes til at nå frem til en forligsmæssig løsning. Hvis dette ikke medfører et forlig, har man mulighed for at søge tvisten løst ved behandling hos en domstol.

Hvis den, der er berettiget til at modtage ægtefællebidraget, ikke modtager dette, kan der søges om opkrævning og udbetaling heraf hos Udbetaling Danmark. Når det er opkrævet af den tidligere ægtefælle, får man det herefter tilsendt fra Udbetaling Danmark.

Såfremt der sker ændringer i nogle forhold, der har betydning for pligten til at modtage ægtefællebidrag, har men en oplysningspligt over for Udbetaling Danmark. Det betyder, at man har en pligt til at oplyse straks, hvis der ændringer, som har betydning for ægtefællebidraget. Eksempler på sådanne betydningsfulde ændringer kan være hvis man bliver gift på ny, flytter til udlandet eller hvis man aftaler, at der skal ske nedsættelse, forhøjelse eller bortfald af ægtefællebidraget. Konsekvensen af ikke at opfylde sin oplysningspligt og give besked om betydningsfulde ændringer er, at man kan risikere at blive mødt med et krav om tilbagebetaling.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​