Erhvervsevnetab

Reglerne for tab af erhvervsevne

Hvis en personskade har medført en varig nedsættelse af den skadelidtes evne til at skaffe sin indtægt ved at arbejde, har den skadelidte ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Der knytter sig dermed et økonomisk aspekt hertil, da skaden skal have medført et varigt indtægtstab. Ved vurderingen ser man på tab af erhvervsevne, og erhvervsevne skal forstås som ’evnen til at kunne opfylde de krav, der stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkret specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til selvforsørgelse.’ Står du i en situation, hvor du lider under tabt erhvervsevne og vil søge erstatning for tab af erhvervsevne, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi er specialister inden for erhvervsevnetab og kan hjælpe dig i din sag om tab af erhvervsevne.

Når man skal udmåle erstatningsposten for tab af erhvervsevne, skal man fastlægge tabet eller forringelsen i den skadelidtes erhvervsevne. Fastlæggelse tager udgangspunkt i, hvad den skadelidte kunne have tjent, hvis skaden ikke var indtrådt, og har karakter af en individuel vurdering. Vurderingen er forbundet med mange usikre faktorer, da man skal forsøge at opstille en prognose for, hvordan den skadelidtes økonomiske livsforløb ville have forløbet, hvis skaden ikke var indtruffet. Hvis den skadelidte var lønmodtager, vil man ofte tage udgangspunkt i den aktuelle indtægt. Man vil som udgangspunkt ikke inddrage den skadelidtes avancementsmuligheder i vurderingen af erhvervsevnetab, da man ikke uden videre kan gå ud fra, at den skadelidte ville have opnået en højere stilling inden for en årrække. Man kan dog lægge en højere indtægt til grund for fastlæggelsen af erhvervsevnetab, hvis det kan sandsynliggøres, at lønmodtageren ville kunne opnå en højere indtægt på grund af eksempelvis en højere stilling.

Når man beregner erhvervsevnetab sker dette ved at omregne til procent. Formlen, der bruges hertil, er ’skadelidtes lønnedgang i procent x skadelidtes årsløn x kapitalfaktor 10’. Før man er berettiget til at modtage erhvervsevnetabserstatning, skal man have en lønnedgang på 15% eller mere. Erhvervsevnetabserstatning udbetales efter en fast takst, som reguleres årligt. I 2022 er reguleringssatsen 1,2%. Man kan maksimalt få udbetalt 9.978.000 kroner i erhvervsevnetabserstatning. Er du i en situation, hvor du vil søge om godtgørelse for tab af erhvervsevne, så kan det være en god idé for dig at alliere dig med en dygtig advokat, der har viden om personskadeerstatning og tab af erhvervsevneerstatning. Hos Nikolajsen Advokatfirma er vi klar til at hjælpe dig med at søge godtgørelse for tabt erhvervsevne og gennemgå din sag og dine muligheder.

Erhvervsevnetabserstatningen kan nedsættes på baggrund af den skadelidtes alder. Hvis man på tidspunktet for skadens indtræden er over 29 år, vil erstatningen falde med 1% for hvert år, man overstiger denne alder. Var man ældre end 54 år på tidspunktet for skadens indtræden, falder erstatningen med yderligere 2 % for hvert år, man overstiger denne alder.

Der er knyttet betydelige vanskeligheder til at beregne et barn under 15 års fremtidige indtægtsmuligheder. Det er derfor bestemt, at man i stedet for erhvervsevnetab skal fastsætte den skadelidtes erstatning på grundlag af ménprocenten. Er den skadelidte under 15 år, skal man derfor ikke fastsætte erhvervsevnetabsprocenten. Har du spørgsmål til reglerne for tabt erhvervsevne for børn under 15 år, så kontakt Nikolajsen Advokatfirma. Vi har erfaring i tabt erhvervsevnereglerne og kan svare på alle jeres spørgsmål.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​