Familiesammenføring

HVAD ER FAMILIESAMMENFØRING?

Familiesammenføring foreligger i situationer, hvor personer får tilladelse til at sammenføres med familiemedlemmer, som opholder sig i udlandet. Tilladelsen sker i form af udstedelse af en opholdstilladelse til den person, der flytter til det land, hvor familiesammenføringen skal finde sted.

I henhold til Udlændingelovens § 9, stk.1, nr.1 er det muligt at udstede en opholdstilladelse til en ægtefælle eller fast samlivspartner til en herboende person, når en række betingelser er opfyldt. Betingelserne omhandler 1) ansøgerens og den herboendes alder, 2) den herboendes statsborgerskab, opholdsstatus og bopæl, 3) ægteskabet eller samlivsforholdet og 4) parternes aktuelle samliv på fælles bopæl.

Hvis der skal udstedes en opholdstilladelse til en ægtefælle eller fast samlivspartner, er det for det første en betingelse, at både ansøgeren og den herboende person er over 24 år. Dette er en absolut betingelse, hvilket betyder, at der ikke er adgang til at dispensere for kravet, medmindre at ganske særlige grunde taler for at give opholdstilladelse, herunder hensynet til familiens enhed eller et barns tarv. Et eksempel på en situation, der hører under en af de særlige grunde, er, hvor parterne henvises til at bo i et land, som den herboende ikke har mulighed for at tage ophold i sammen med ansøgeren, fordi der er en risiko for forfølgelse, dødsstraf, tortur eller lignende. Et andet eksempel, hvor 24 års – reglen fraviges, kan være i situationer, hvor den herboendes ægtefælle eller samlivspartners erhvervsmæssige situation er af en sådan karakter, at man ønsker at fastholde den pågældendes arbejdskraft her i landet.
Ydermere, gælder adgangen til at få en ægtefælle eller samlivspartner til landet såvel danske statsborgere som herboende udlændinge. Forudsat at de øvrige betingelser i Udlændingelovens § 9 er opfyldt, har følgende fire grupper ret til familiesammenføring: 1) danske statsborgere, 2) statsborgere i andre nordiske lande, 3) udlændinge med asyl som flygtning eller med beskyttelsesstatus og 4) udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus. For andre herboende udlændinge er en betingelse for familiesammenføring, at den herboende har haft tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i mere end de sidste 3 år. Fristen for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse er som udgangspunkt 6 år, hvorfor man normalt tidligst har ret til familiesammenføring efter 9 års lovligt ophold i Danmark. Fælles for alle de nævnte persongrupper er, at det er en betingelse for familiesammenføring, at den herboende ægtefælle eller samlivspartner kan betragtes som fastboende i Danmark, dvs. at man har en fast bopæl her i landet.
Ved familiesammenføring for ægtefæller er det en forudsætning for udstedelse af opholdstilladelse, at ægteskabet opfylder de danske gyldighedsbetingelser herfor. Dette medfører eksempelvis, at bigamiske forhold ikke kan anerkendes som grundlag for familiesammenføring. Er der derimod tale om et samlivsforhold, er der krav om, at ansøgerens relation til den herboende kan anses som et fast samlivsforhold af længere varighed, som i almindelighed skal have varet i mindst 1 ½ – 2 år. Har der bestået flere afbrudte samlivsforhold mellem parterne, sammenlægges disse ved beregningen.

Endelig, er det en betingelse for opholdstilladelse, at ægtefællerne eller samlivspartnerne har fælles bopæl, hvilket ikke behøver at være opfyldt forud for ansøgningen om opholdstilladelse, dvs. at det er en betingelse, som løbende skal opfyldes for at bevare opholdstilladelsen.
Er alle ovenstående betingelser opfyldt, gælder en række øvrige supplerende betingelser, som ligeledes skal være opfyldt, førend en opholdstilladelse kan udstedes. Eksempelvis skal din partner have besøgt Danmark mindst én gang, og skal have bestået to danskprøver.

I visse tilfælde kan der stilles krav til, at den herboende og vedkommendes partner opfylder integrationskravet. Dette betyder, at parterne skal leve op til mindst tre ud af de fem følgende betingelser: 1) den herboende skal have arbejdet i Danmark i mindst fem år, 2) Den herboende skal have en uddannelse på mindst seks år, hvoraf mindst ét år er udover folkeskole, 3) partneren skal kunne engelsk eller bestå en prøve i Dansk 1, 4) partneren skal have arbejdet i mindst tre ud af de seneste fem år og 5) partneren skal have en uddannelse af mindst ét års varighed udover folkeskolen. Endvidere, er det et ufravigeligt krav, at den herboende har bestået en prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et højere niveau.

Der kan udstedes opholdstilladelse til et barn under 15 år af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedsindehaveren. Forældremyndighedsindehaveren skal ikke nødvendigvis være forælder til barnet, men kan eksempelvis også være en ægtefælle til en af forældrene, forudsat at vedkommende har forældremyndighed over barnet, og har fast bopæl i Danmark. Der kan også udstedes opholdstilladelse til mindreårige udlændinge med henblik på ophold hos andre fastboende personer i Danmark end forældremyndighedsindehaverne, hvis opholdstilladelsen gives i forbindelse med adoption, ophold som led i plejeforhold eller ophold hos den mindreåriges nærmeste familie.
Tilladelse til familiesammenføring kan kun undtagelsesvist gives til børn over 15 år. Selvom betingelserne for familiesammenføring er opfyldt, kan man nægte familiesammenføring med henvisning til barnets manglende udsigt til integration i Danmark eller som følge af den herboende eller dennes ægtefælles kriminalitet begået mod børn.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​