Forsvarsadvokatens store betydning

Forsvarsadvokatens store betydning

Forsvarsadvokatens betydning

En person, der er under mistanke for at bryde loven, kan pågribes af politiet med lovmæssig ret til at fratage personen friheden. Det er derfor en god ide, at have en dygtig forsvarsadvokat ved sin side.

Få en forsvarsadvokat beskikket

Der er forskel på en anholdelse, sigtelse eller varetægtsfængsling, som sker under politiets efterforskning og den endelig dom om selve skyldsspørgsmålet. Når politiet anholder og varetægtsfængsler en person sker det ofte for at sikre ro om politiets efterforskning af eventuelle medgerningsmænd, der endnu ikke er identificeret eller anholdt og af hensyn til at identificere eventuelle vidner. Når der er tale om forbrydelser af særlig grov karakter, er det tilstrækkeligt til at begrunde varetægtsfængsling, at det er af hensyn til samfundets og befolkningens retsfølelse. Hvis ikke dette hensyn var beskyttet ville det være muligt for en sigtet røver, voldsmand eller drabsmand at færdes frit i samfundet frem til straffesagen.

Der sker ikke altid varetægtsfængsling, selvom der er en formodning for, at tiltalte er skyldig i det omtvistede forhold. Det er domstolen, der træffer afgørelse om varetægtsfængsling, mens det er anklagemyndigheden der skal bevise, at der er tilstrækkeligt til, at der kan ske varetægtsfængsling.

Når en person bliver sigtet er det udtryk for, at der er en begrundet mistanke mod personen. Den sigtede får oplæst sine rettigheder til ikke at udtale sig, hvilket også gælder i forhold til at udtale sig til politiet. Det er med andre ord ikke den sigtedes pligt at udtale sig og ikke den sigtede, der skal bevise at han er uskyldig, men anklagemyndigheden, der skal bevise, at han er skyldig.

Retsplejeloven indeholder regler, som politiet, domstolen og forsvarsadvokaten skal iagttage under sagens efterforskning, når der sker tiltale og når straffesagen behandles ved domstolen.

En anholdt, sigtet eller fængslet har ret til at få beskikket en forsvarsadvokat af retten. Selvom man er beskikket en forsvarsadvokat af retten, kan man frit vælge en anden forsvarsadvokat.

Forsvarsadvokatens pligter og beføjelser

Forsvarsadvokaten er forpligtet til at yde det bedst mulige forsvar for den sigtede. Forsvarsadvokaten skal søge at forholde sig, som sigtede selv ville gøre, såfremt at sigtede besad den faglige indsigt i sagen. Endvidere påhviler det forsvarsadvokaten fuldt ud at gå ind for sigtedes uskyld.

Forsvarsadvokaten har ret til at blive bekendt med det materiale som politiet har tilvejebragt. Forsvarsadvokaten må orientere sigtede om materialet indhold og forevise materialet for sigtet, men må ikke uden politiets samtykke overlevere det modtagne materiale til sigtede eller andre.

Forsvarsadvokaten har adgang til at overvære politiets afhøring af sigtede og ret til at stille yderligere spørgsmål. Den sigtede må ikke rådføre sig med sin forsvarsadvokat eller andre angående den umiddelbare besvarelse af et stillet spørgsmål, og forsvarsadvokaten må ikke blande sig i selve afhøringen. Forsvarsadvokaten har dog ret til at bryde ind under afhøringen, såfremt politiet ikke foretager afhøringen i overensstemmelse med reglerne.

Bevisbyrden i straffesager

Politiet og anklageren har bevisbyrden for, at det er uden for enhver rimelig tvivl, at den tiltalte er skyldig i tiltalen. Tiltalte har ikke pligt til at udtale sig på noget tidspunkt i sagen.

I Danmark er man uskyldig indtil andet er bevist. Det er derfor ikke forsvarsadvokatens opgave at bevise, at tiltalte er uskyldig. Forsvarsadvokaten skal alene føre de beviser og de usikkerhedsmomenter, der kan føre til, at tiltalte helt eller delvist frifindes.

Som tidligere nævnt, har tiltalte ikke pligt til at udtale sig. Det er her forsvarsadvokatens opgave at vurdere, om det gavner sagen, at tiltalte udtaler sig. Ofte fremkommer der under sagen forklaringer fra vidner og fremlæggelse af beviser, der gør, at forsvarsadvokaten vil vurdere, at det vil være til mere skade end gavn for tiltalte, at tiltalte udtaler sig.

Forsvarsadvokatens opgave består ikke kun i at forsvare tiltalte under retssagen. Forsvarsadvokatens lige så vigtige opgave er under hele sagens forløb fra anholdelse til domsfældelse, at vejlede og rådgive tiltalte.

Har man altid brug for en forsvarsadvokat

Selvom man som tiltalt er uskyldig, kan en god forsvarsadvokat bidrage til at navigere i systemet, afkræfte mistanken mod den sigtede ved afhøring hos politiet, så det kan undgås, at sagen overhovedet kommer for retten eller kan afsluttes ved, at den sigtede alene får en bøde. Forsvarsadvokaten er god at have ved sin side i alle dele af forløbet, og helt fra start. Hvis man bliver tiltalt i en sag, hvor der medvirker domsmænd (typisk en sag, hvor anklagemyndigheden kræver fængselsstraf) så skal man have en forsvarsadvokat.

Forsvarsadvokat

Har du brug for en erfaren forsvarsadvokat til at rådgive dig i din straffesag, eller har du spørgsmål til ovenstående om brug af forsvarsadvokat, skal du være velkommen til at kontakt advokat Peter  Rask på peter@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 10.

Forfatter

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​