Fraflytning

FRAFLYTNING

Størstedelen af de problemer, der opstår mellem lejer og udlejer, opstår som oftest på i forbindelse med fraflytning af lejemålet, som kan skabe uenigheder om tilbagebetaling af depositum, på grund af manglende vedligeholdelse og istandsættelse af lejemålet. Lejeloven fastsætter en øvre grænse for hvor meget, udlejer kan kræve af istandsættelse. Dog afholder det ikke alle udlejere fra at opkræve ekstremt høje beløb, som ofte ses som værende urimeligt høje.

​Lejeloven tjener overvejende som en beskyttelse af lejer. Den 1. juli 2015 blev der foretaget ændringer i lejeloven til yderligere beskyttelse af lejer i forbindelse med fraflytning. Hertil er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om lejeaftalen er indgået før eller efter den 1. juli 2015, hvor Lejeloven blev revideret betydeligt. Hvis lejeaftalen er indgået efter den 1. juli 2015, er det ikke muligt for udlejer at kræve lejemålet nyistandsat. Udlejer kan alene kræve en normalistandsættelse, som vurderes konkret fra sag til sag. Er lejekontrakten indgået før den 1. juli 2015, var det gyldigt, at udlejer havde indsat et krav om ny istandsættelse af lejemålet i lejekontrakten, såfremt lejemålet var nyistandsat ved indflytning, hvor udlejer også kan kræve, at lejemålet ved fraflytning leveres nyistandsat.

​I forbindelse med indflytning skal udlejer, der udlejer mere end ét lejemål, udarbejde en indflytnings-rapport. Denne skal være med til at fastlægge den stand, lejemålet fremstår i ved indflytning, og er en vigtig del af bevisførelsen i en eventuelt senere tvist mellem lejer og udlejer i forbindelse med fraflytning. I tilfælde af, at der ikke udarbejdes en indflytningsrapport, mister udlejeren, der udlejer mere end et lejemål, sin ret til at kræve istandsættelse ved fraflytning og dermed retten til at gøre brug af lejers depositum til istandsættelsen. Kravet om indflytningssyn gælder kun for lejeaftaler indgået efter 1. juli 2015.

​I forbindelse med fraflytning er der enkelte krav til den udlejer, der udlejer mere end et lejemål. For at kunne kræve at tage fra det indbetalte depositum, skal udlejer have iagttaget dette i lejekontrakten. Først og fremmest er det vigtigt, at udlejer sørger for at indkalde lejer til et fraflytningssyn mindst én uge før, synet finder sted. En kortere frist kan dog aftales mellem parterne i den indgået lejekontrakt. Yderligere må synet senest finde sted to uger efter, lejer har forladt lejemålet.

​Når lejer er indkaldt til fraflytningssynet, skal udlejer i forbindelse med synet sørge for, at der bliver udarbejdet en fraflytningsrapport. Denne fraflytningsrapport skal indeholde en vurdering af lejemålets stand ved lejers fraflytning, og danner grundlag for det eventuelle istandsættelseskrav, udlejer kan rette mod lejer. Fraflytningsrapporten skal udleveres til lejer ved synet. Hvis lejer ikke var til stede ved fraflytningssynet eller ikke ønskede at kvittere for rapporten, skal rapporten udleveres senest 2 uger efter synet.

​Hvad udlejer må kræve ved en fraflytning, beror det på en konkret vurdering i den enkelte sag. Over-ordnet set har lejeloven en klar regel om, at ”lejer ikke skal overdrage det lejede i bedre stand end ved indflytning”, hvorfor det modsætningsvis må kunne udledes, at lejemålet skal afleveres i samme stand som ved indflytning.

Lejers pligt er, såfremt der ikke er sket misligholdelse af lejemålet, og lejer har overtaget den indvendige vedligeholdelsespligt i lejekontrakten, at vægge, lofter og gulve fremstår som værende vedligeholdt. I den forbindelse foreligger der eksempelvis en tommelfingerregel, der fastslår, at en bolig kun skal males hvert 3-5. år, såfremt der ikke er sket væsentligt misligholdelse af vægge og boligen i øvrigt er anvendt på sædvanlig vis. Lejer kan således ved fraflytning ikke blive pålagt at hæfte for istandsættelse af forhold, der er underlagt udlejers vedligeholdelsespligt.

​I forbindelse med det pågældende vedligeholdelsesarbejde, er det eneste krav hertil, at det udføres håndværksmæssigt forsvarligt, hvad end det gøres af lejer selv eller udlejer, så længe det gøres på en ordentlig måde.

Den endelige fraflytningsrapport skal udleveres til lejer i fysisk udgave ved fraflytningssynet, eller tilsendes elektronisk i umiddelbar tilknytning til fraflytningssynet. Her er det vigtigt, at man som lejer aldrig underskriver rapporten, medmindre man er 100% enig i lejemålets tilstand, som den er beskrevet i den endelige rapport. Den endelig opgørelse for, hvor meget lejer hæfter for af sit depositum, såfremt man ikke har opfyldt sit krav på normalistandsættelse, skal tilsendes lejer inden for rimelig tid, og er dermed ikke underlagt nogen konkret frist.

​Størrelsen på hvor meget udlejer kan kræve, at man som lejer betaler i forbindelse med istandsættelsen, varierer meget. Overordnet set betaler man et depositum i forbindelse med sin indflytning, der tjener som udlejers sikkerhed ved fraflytning. Derfor vælger udlejer oftest at modregne de omkostninger, der er forbundet med fraflytningen i det depositum, lejer har betalt. Der kan dog forekomme situationer, hvor det indbetalte depositum ikke dækker udgifterne forbundet med fraflytning, hvorfor en yderligere betaling kan kræves af udlejer. Denne skal dog anses for værende rimelig.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Er du blevet opkrævet en urimelig høj regning ved fraflytning, er du velkommen til at kontakte os påtelefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​