Hegnssager

HEGNSSAGER

​Der er regler for hvor højt, dit hegn må være, og der kan være bestemte krav til materialer og udformning af hegnet. Som advokat med speciale i hegnssager kan vi være dig behjælpelig med reglerne.

Reglerne om hegn findes i hegnsloven af 1950. Loven omfatter både fælleshegn, som er hegn, der står i ejendomsskel, og egne hegn, der står på egen grund, men ikke længere væk fra skellinjen end 1,75 m. Hegnsloven indeholder også regler om grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for naboejendommen.

​Udenfor hegnsloven falder hegn, der ikke er fælleshegn eller egne hegn, der er længere væk fra skellinjen end 1,75 m, enkeltstående træer og anden beplantning ved ejendomsskel. Her gælder naborettens almindelige uskrevne regler.

​Som hegn anses enhver indretning, der varigt er anbragt ved ejendomsskel, og som har hegnsfunktion i forhold til naboejendommen, dvs. hegn, som tydeligt adskiller ejendommene, beskytter ejendommene mod fredskrænkelser eller beskytter boligejendomme mod gener fra erhvervsejendomme.

​Hegn kan være både levende hegn, her tænkes typisk i hække, og faste hegn, her typisk plankeværker, hegnsmure, trådhegn samt sten- og jorddiger. En sammenvokset række af træer kan også have hegnsfunktion.

​Hegnslovens regler anvendes kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige, og derfor anmoder hegnssynet om at træffe afgørelse. I Hegnsloven findes der regler om opsætning af hegn, ændring af hegn og vedligeholdelse af hegn.

​Hegnsloven indeholder en almindelig regel om hegnspligt i naboskel. Hegnspligten betyder, at enhver ejendomsejer som udgangspunkt kan stille krav om, at naboen deltager i arbejdet af og udgifterne ved opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn. Der gælder dog en undtagelse i tilfælde, , hvor ejendommene er tilstrækkelig adskilt, f.eks. hvor ejendommene er adskilt ved forsvarligt eget hegn, samt hvor ejendommene grænser op til offentlig- eller privatvej, sti eller arealer, der er udlagt til almindeligt brug.

​Hvis der ikke er særlige hegnsbestemmelser i servitutter, lokalplaner m.v., kan du og din nabo selv aftale, hvilken hegnshøjde I vil have. Er der ingen aftale eller andet særligt grundlag for en bestemt hegnshøjde, er hegnslovens almindelige regel, at et levende fælleshegn ved boligbebyggelse én gang om året kan forlanges skåret ned til 2 m. Er grundejerne uenige, er udgangspunktet for fastsættelse af hegnshøjden 1,80 m, og hegnet må ikke uden naboens samtykke overstige 2 m. Det gælder dog ikke, hvis der foreligger ganske særlige forhold for at fastsætte en lavere eller højere hegnshøjde.

​For andre levende fælleshegn, som ikke er hegn om boligbebyggelse eller læhegn, er den almindelige højde 3,5 m.

​Træer er som udgangspunkt ikke omfattet af hegnsloven. Det kan de dog alligevel være, hvis en række betingelser er opfyldt. Det afgørende er i disse tilfælde, om hegnssynet vurderer, at træerne har hegnsfunktion.

​Grene som vokser gennem et eget- eller fælleshegn eller som på grund af alder, råd eller lignende er farlige for nabogrunden, er omfattet af Hegnssynets kompetence.

​Hvis naboerne ikke kan blive enige om hegnets type, træffer hegnssynet afgørelse. Dette vil ske med baggrund i parternes ønsker, samt forholdene såvel på stedet som i det pågældende område.

​Kan naboerne ikke blive enige om hegnets højde, fastsættes denne af hegnssynet. Hvor ingen særlige forhold gør sig gældende, fastsættes højden til mellem 1,8 m. – 2,0 m. Er særlige forhold gældende, kan hegnssynet fastsætte såvel en højere som lavere højde. Hvis der gælder et særligt retsgrundlag (f.eks. byplanvedtægt, lokalplan) er det disse bestemmelser, hegnssynet skal træffe afgørelse på baggrund af.

​Der kan altid laves individuelle aftaler – men sørg for, at disse er skriftlige og det anbefales, at aftalen tinglyses. Et godt naboforhold kan jo ændre sig, eller der kan ske ejerskifte.

 

KONTAKT VORES ADVOKAT OG FÅ EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG

Har du brug for en advokat med speciale i hegnssager, skal du være du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu for et uforpligtende råd eller vejledning.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​