Huslejenævn

HUSLEJENÆVNET

I de tilfælde, hvor lejer vil klage over udlejer eller lejer mener, at huslejen for det pågældende lejemål er for høj, Kan lejer klage til huslejenævnet. Huslejenævnet er et kommunalt nævn, der har mulighed for at træffe afgørelser i lejeretlige tvister mellem lejer og udlejer vedrørende private lejemål. Huslejenævnet har kompetence til at træffe afgørelser om blandt andet problemstillinger vedrørende tilbagebetaling af depositum, huslejens størrelse, vedligeholdelsespligten og forbrugsudgifter.

​Huslejenævnet er et nævn, der har til opgave at varetage lejeretlige tvister mellem en lejer og udlejer, ved at agere domstol i denne type af konflikter. Huslejenævnet er sammensat af personer, der anses for værende fagkyndige inden for det lejeretlige område, hvilket sikrer den mest korrekte behandling af netop denne type sager. Helt konkret består nævnet af tre fagkyndige personer herunder en formand, der er uddannet jurist, og yderligere en udlejerrepræsentant og en lejerrepræsentant, der har det fornødne kendskab til huslejeforhold, og som skal sikre upartiskhed. Såvel lejer som udle-jer kan derfor være sikre på, at begge parters interesser varetages når de to repræsentanter fra hver sin side i samråd med den ovenstående jurist, skal træffe en juridisk objektiv afgørelse.

Når der træffes afgørelser vedrørende lejers eventuelle overtrædelse af god skik og orden, sørger Huslejenævnet for, at også en social sagkyndig deltager i processen, så der også tages hensyn til de fornødne sociale hensyn i den pågældende tvist.

Huslejenævnet har kompetence til at behandle et bredt spektrum af problemstillinger. De sager, der behandles hyppigst, er sager vedrørende størrelsen af huslejen, udlejer og lejers vedligeholdelses-pligt, afregning af depositum ved fraflytning, a conto og god skik og orden. Dog er der også enkelte områder i Lejeloven som Huslejenævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelser om. Huslejenævnet behandler blandt andet ikke sager vedrørende uenighed om der sket en uberettiget opsigelse eller en ophævelse af lejemålet, eller uenighed vedrørende fastlæggelsen af et forholdsmæssigt afslag på baggrund af mangler.

​Hvis man som lejer eller udlejer er utilfreds med lejeforholdet, hvad end det omhandler manglende vedligeholdelse, uenighed om tilbagebetaling af depositum eller klage over husleje, så kan det pågældende forhold påklages til Huslejenævnet, der træffer afgørelse herom. Huslejenævnet vil dog altid kræve, at parterne først og fremmest har prøvet at mægle (forlige) sig ud af konflikten. Hvis det ikke er muligt, har lejer og udlejer mulighed for at indbringe sagen for Huslejenævnet.

​Prisen for at indsende en klage til Huslejenævnet er 315 kr. (2021 takster). Det tjener som et gebyr til kommunen, og der er ikke mulighed for at få pengene retur uanset udfaldet af sagen. Dog kan det forekomme, at gebyret returneres. Det kan ske i tilfælde, hvor lejer og udlejer inden nævnet når at behandle sagen, formår at komme til enighed (forliger tvisten indbyrdes). Det afhænger dog af en konkret vurdering i den konkrete sag.

​Lige så snart en part indbringer en sag for huslejenævnet, bliver sagen tildelt en sagshandler, som har til opgave at partshøre både lejer og udlejer. Da hver kommune har sit eget huslejenævn, kan der være stor forskel på sagsbehandlingstiden alt efter, hvor i landet man bor, og hvor dybdegående undersøgelser nævnet foretager sig. Dog er huslejenævnets pris på den 315. kr. altid den samme uanset sagsbehandlingstiden.

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Har du brug for hjælp til at indbringe en sag for Huslejenævnet eller har du indbragt en sag for Huslejenævnet, er du velkommen til at kontakte os på telefon  +45 70 70 71 12  eller pr. E-mail: info@nikolajsen.nu

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​