Opsigelse/ophævelse

OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

Både lejer og udlejer har mulighed for at opsige og ophæve lejemålet. Der er dog stor forskel på opsigelse og ophævelse retsstillingen forbundet hermed, ligesom der også er stor forskel på, om man overhovedet har mulighed for at ophæve en lejekontrakt fremfor at opsige den. Overordnet set foreligger der mange misforståelser for, hvornår man har mulighed for at opsige contra ophæve en lejekontrakt med modparten. Yderligere gælder der også en del formkrav og forpligtelser man skal forholde sig til ved opsigelse eller ophævelse af en lejekontrakt.

​Hvis en lejekontrakt skal kunne ophæves, og med dette bringe lejeforholdet til ophør øjeblikkeligt, kræver det, at der som udgangspunkt foreligger væsentlig misligholdelse. Udlejers væsentlige misligholdelse kan blandt andet bestå i, at lejemålet indeholder væsentlige mangler ved indflytning som ikke udbedres, at den gamle lejer endnu ikke er fraflyttet den dag, hvor den nye lejer skal overtage lejemålet, eller at der eksempelvis er sket ulovlig udlejning, hvor en del af lejers lejemål indskrænkes væsentligt.

​Når lejer ophæver lejeaftalen med et legitimt grundlag, kan lejer fraflytte lejemålet med øjeblikkelig virkning, og bliver dermed fritaget for at skulle betale husleje fra den dag hvor ophævelsen af lejeaftalen har retsvirkning.

Udlejer har mulighed for at ophæve en lejekontrakt, hvis lejer har handlet i strid med den indgået lejekontrakt og de deri aftalte vilkår, eller at lejer ikke overholder de skik- og ordensregler, der gælder for lejemålet. En ophævelse af lejekontrakten har den konsekvens, at lejer skal fraflytte lejemålet straks, og typisk i løbet af et par dage.

Udlejer har også hjemmel til at ophæve lejekontrakten i tilfælde af, at lejer ikke betaler husleje). Det kræver dog, at lejer får en yderligere 14 dages restanceperiode efter, lejer har modtaget et skriftligt påkrav herom. Hvis lejer betaler senest 14 dage efter modtaget påkrav, kan lejer derved suspendere, at lejeaftalen ophæves, hvis det efter en samlet vurdering af betalingsmisligholdelsen vurderes, at misligholdelsen er uvæsentlig.

​Opsigelsesreglerne er mere lempelige end ophævelsesreglerne, og finder oftere anvendelse i praksis. Der stilles ikke krav til lejers opsigelse og opsigelse kan som udgangspunkt finde sted med tre måneders varsel, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af, at lejer kun lejer et enkelt værelse er opsigelsesvarslet som udgangspunkt fastsat til en måned.

​Udlejer har ligeledes mulighed for at opsige lejeaftalen. Det kræver dog, at udlejer har en gyldig-grund til at opsige lejeaftalen. Udlejers opsigelsesvarsel er som udgangspunkt mindst et år, hvis udlejer en hel lejlighed, og en måned, hvis lejer alene lejer et værelse i et lejemål. Eventuelle problemstillinger, der hidrør fra opsigelser og ophævelser af lejekontrakter, skal forlægges Boligretten.

​Afslutningsvist skal det bemærkes, at en lejeaftale også kan bringes til ophør, hvis lejemålet bliver totalødelagt ved brand eller anden ulykke.​​

KONTAKT OS OG FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Ring og få en forpligtigende snak, vi giver gerne en gratis vurdering af din sag.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​