Personskadeerstatning efter en trafikulykke

Personskadeerstatning efter en trafikulykke

Er du kommet til skade ved en trafikulykke, kan du få erstatning efter reglerne i færdselsloven og erstatningsansvarsloven. Læs mere fra en dygtig advokatfuldmægtig nedenfor.

Personkreds

For at få personskadeerstatning, skal du have været udsat for en personskade, som forringer dit fysiske eller psykiske helbred.

For at få erstatning kræver det, at den skade, du har været ude for, anerkendes som en personskade.

Formålet med erstatningen er at sikre, at du, når du er kommet til skade, ikke lider et tab eller kan fortsætte et så normalt liv som muligt, selvom du er kommet til skade.

For at få erstatning skal ulykken have forårsaget en skade, der medfører et varigt mén på mindst 5 %. Méngraden fastsættes ud fra en lægefaglig vurdering.

Hvad erstattes?

Ved en trafikulykke er der flere forhold, der kan erstattes. Som eksempel kan nævnes afholdte udgifter til medicin og behandling, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevneerstatning og godtgørelse for svie og smerte.

Udgangspunktet er, at du får fuld erstatning for skaden. Forsikringsselskabet kan dog i tilfælde, hvor du selv har handlet groft uagtsomt, ved fx spirituskørsel, nedsætte eller helt bortfalde erstatningen.

Hvem dækker skaden?

Hvis du har fået en skade som følge af et trafikuheld, hvor et andet motorkøretøj er involveret, er der tale om objektivt ansvar. Det betyder, at du er dækket af modpartens ansvarsforsikring, også selvom det ikke er modparten, der har været skyld i ulykken. Hvis du fx kører op i en anden bil, og der ikke er tvivl om, at du er skyld i skaden, dækkes skaden stadig af modpartens ansvarsforsikring.

Hvis du er involveret i en soloulykke, er der ikke nogen ansvarlig, der kan dække skaden, medmindre du selv har tegnet en anden forsikring, som kan dække skaden. En eventuel passager i bilen er derimod dækket af din ansvarsforsikring.

Hvid du er udsat for en skade, hvor modparten flygter (flugtbilist) udredes erstatningen af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), hvorfor det er dem, du skal kontakte i det tilfælde.

Ansvar

Efter færdselsloven er der som sagt et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder at ejeren af en bil, skal erstatte de personskader, som bilen forvolder ved et færdselsuheld, selvom der ikke er noget at bebrejde ejeren/bilisten. Du skal som skadelidt derfor ikke bevise nogen skyld hos modparten.

Ejeren af bilen har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker skaderne.

Erstatningskravet

Din erstatning og godtgørelse for personskade efter en trafikulykke opgøres efter reglerne i erstatningsansvarsloven således:

  1. Tabt arbejdsfortjeneste

Bliver du helt eller delvist sygemeldt på grund af ulykken, er du berettiget til erstatning for den lønindtægt, du mister. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal stille dig økonomisk, som om skaden ikke var sket.

Erstatningen opgøres ved at beregne, hvad du ville have tjent i sygeperioden, hvis du ikke var kommet til skade og ved at fradrage det, som du modtager i perioden (f.eks. sygeløn, sygedagpenge eller lignende ydelser).

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan du kræve, indtil du genoptager dit arbejde igen på væsentlig samme vilkår som før skaden skete.

  1. Svie og smerte

Er du syg på grund af ulykken – det vil sige helt eller delvist sygemeldt og er undergivet en eller anden form for behandling – så kan du kræve svie- og smertegodtgørelse med kr. 205 pr. dag, du er syg.

Du kan maksimalt få svie- og smertegodtgørelse med kr. 78.500.

  1. Varigt mén

Godtgørelse for varigt mén skal dække de gener og smerter, som du har efter ulykken samt de begrænsninger, som ulykken har medført for din daglige livsførelse.

At det er en godtgørelse betyder, at der er tale om et i loven fastsat beløb, der udbetales uden at du skal dokumentere et tab. Godtgørelsen for 1 % varigt mén udgør kr. 8.985.

Der bliver først betalt godtgørelse, hvis det varige mén minimum er 5%. Godtgørelsen kan maksimalt blive 120%.

  1. Erhvervsevnetab

Hvis ulykken medfører, at du ikke kan arbejde i samme omfang som tidligere, har du muligvis ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes ved at vurdere, hvad du ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket, sammenholdt med din indtjeningsevne efter ulykken.

 

Hvad gør du?

Har du været udsat for en trafikulykke er det vigtigt, at du straks kontakter din læge eller sygehuset, så dine skader og gener kan blive undersøgt og ført til journalen.

Som skadelidt vil du typisk stå alene med din sag. Forsikringsselskaberne er ikke forpligtet til at hjælpe dig, og har desuden en klar interesse i at begrænse udbetalingen af erstatning.

Det er ikke rimeligt – og domstolene har da også grebet ind og fastslået, at du som skadelidt også har krav på at få dækket rimelige omkostninger til en erstatningsadvokat. Dine udgifter til advokatbistand vil således ofte blive betalt af forsikringsselskabet.

Advokat til personskadeerstatning

Har du brug for en erfaren advokat til din sag om personskadeerstatning, skal du være velkommen til at kontakt advokatfuldmægtig Therese Sønderskov. Therese Sønderskov kan være dig behjælpelig med at vurdere din personskadesag.

Henvendelser om erstatning efter personskade eller vedrørende ovenstående kan rettes til advokatfuldmægtig Therese Sønderskov, therese@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 11.

 

Forfatter

  • Cathrine Svendsen arbejder som stud.jur på kontoret i Aalborg, hvor hun er alle advokaterne behjælpelige med deres sagsbehandling. Cathrine beskæftiger sig derfor med samtlige af de juridiske områder i privatretten, og har særligt erfaring inden for behandlingen af børne – og familiesager og personskadeerstatningssager. Herudover læser Cathrine til dagligt en kandidat i jura på Aalborg Universitet.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​