Samvær med anbragte børn

Samvær og kontakt med anbragte børn

Hvor meget samvær kan jeg få?

Uanset om der er tale om en frivillig anbringelse eller der er sket tvangsanbringelse, har du som forælder krav på samvær og kontakt med dit barn.
Det er kommunerne, som skal fastsætte omfanget af samværet, både hvor tit det skal være, og hvor længe hvert samvær skal vare. Fastsættelsen skal dog så vidt muligt ske i samarbejde med dig som forælder.
Som udgangspunkt er reglerne for samvær de samme, uanset om dit barn er i en frivillig anbringelse eller der er tale om ufrivillig anbringelse af dine børn.

Der findes ingen manual, der fastsætter hvor ofte eller hvor længe et samvær skal vare og hos Nikolajsen Advokatfirma oplever vi da også at kommunerne administrerer reglerne forskelligt.
Det er dog fastslået, at samvær mindre end 45 minutter en gang om måneden skal betragtes som afbrydelse af samværet. Afbrydelser skal altid godkendes af Børne- og Ungeudvalget, og under sådanne sager har forældrene krav på gratis advokatbistand efter samme principper som i selve anbringelsessagen. Se vores side 1Bd om kommunernes pligt til at yde gratis advokatbistand i sådanne sager.

Under anbringelsen kan der også være tale om andre former for kontakt med dit barn end det fysiske samvær. For at sikre en god tilknytning til forældrene under anbringelsen, kan der suppleres med telefonsamtaler, breve, emails, facetime, skype og hvad der i øvrigt vurderes hensigtsmæssigt for det enkelte barn.

Samværet kan også udstrækkes til at omfatte andre personer end forældrene, herunder bedsteforældre, søskende, øvrige familiemedlemmer, venner osv. Reglerne herom findes i Servicelovens §71.
Det fremgår direkte af §71, stk. 1, at kommunen har pligt til at sørge for, at kontakten bevares så meget som det er praktisk muligt, herunder sørge for at forældrene får informationer om barnets hverdag.

Såfremt det vurderes nødvendigt af hensyn til den unge, kan kommunen vælge at afbryde kontakten og/eller samværet mellem den unge og (dele af) den biologiske familie.
Det er naturligvis et krav at der er fornøden grund hertil. Hvis årsagen er at kommunen ønsker at skærme den unge mod et overgreb, kræver det at kommunen har viden om eller som minimum en berettiget formodning om, at den unge tidligere har været udsat for et overgreb fra den person, den unge ønskes skærmet fra.
En anden begrundelse kan være hensynet til den unges sundhed og udvikling. Her skal der være berettigede grunde, som kræver at den unge skærmes fra det familiemedlem, kontakten ønskes afbrudt med. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor familiemedlemmet prøver at presse eller overtale den unge til at modarbejde sin anbringelse, stikke af osv.
Som alternativ til egentlig afbrydelse af kontakten kan kommunen også beslutte, at samvær kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen, såkaldt overvåget samvær.

Både beslutninger om afbrydelse af samvær og kontakt samt anvendelse af overvåget samvær, skal forelægges Børne- og Ungeudvalget. Kommunen skal ved behandlingen stille gratis advokathjælp til rådighed som beskrevet tidligere.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​