Skelsager og hegnssyn

SKELSAGER OG HEGNSSYN

Kan du og naboen ikke blive enige om skellets placering mellem jeres ejendomme eller jeres fælleshegn, kan I rekvirere en skelforretning eller et hegnssyn.

SKELFORRETNING

Er du uenig med naboen om, hvor skellet er og I ikke kan nå til enighed, vil det være nødvendigt med en skelforretning. Skelforretningen gennemføres af en landinspektør, som indkalder dig og naboen og evt. jeres advokater til et møde ved skellet.

​Enhver, der har interesse i at få konstateret, hvor ejendomsgrænsen er beliggende, kan bestille en landinspektør til at afholde en skelforretning.

​En skelforretning afholdes efter reglerne i Udstykningsloven og Bekendtgørelsen om Skelforretning. Skellet fastlægges ved en formel fremgangsmåde, som sikrer, at ejerne på begge sider af skellet får mulighed for at bidrage med oplysninger om og forslag til løsninger for placering af skellet. Du kan evt. føre vidner under skelforretningen.

​Landinspektøren træffer afgørelse om skellets placering. I afgørelsen skal landinspektøren anføre en begrundelse for placeringen af skellet.

​Den, der anmoder om en skelforretning skal som udgangspunkt betale for omkostningerne i forbindelse skelforretningen. Det er muligt, at få retshjælp til at dække udgifterne til en skelforretning, herunder til advokatbistand i forbindelse med skelsagen og det efterfølgende hegnssyn.

HEGNSSYN

En hegnssynssag har normalt to parter; en klager og en indklaget.

​En sag kan kun rejses mod en ejendomsejer. Normalt vil klageren være ejendomsejeren af den tilstødende ejendom, men andre kan i særlige tilfælde også have mulighed for at rejse en sag. Det kan f.eks. være, hvis der er tinglyst en servitut på ejendommen, som giver en sådan ret.

​Genboer som er adskilt af en vej, og derfor ikke har fælles skel, er normalt ikke naboer efter hegnsloven. Tvister mellem genboer som er adskilt af en vej, skal afgøres ved domstolene.

​Hegnssynet kan hjælpe dig, hvis du har en tvist med naboen om hegn, sådan som det er beskrevet i hegnsloven. Hegnssynet forventer, at du først forsøger at tale med naboen om problemet. Hvis I ikke kan blive enige, kan du efterfølgende kontakte hegnssynet.

​Hegnssynet kan også hjælpe med grene fra træer som beskadiger hegnet, eller grene som kan være til fare for sikkerheden på naboejendommen.

​Hvis der er tvivl om hvorvidt hegnssynet kan hjælpe med en sag, vil hegnssynet tage stilling til, om det er omfattet af hegnsloven eller ej. Det er en retlig vurdering som foretages af hegnssynet.

​Hegnssynet kan ikke udtale sig om teoretiske spørgsmål eller komme med udtalelser. Hegnssynet forholder sig kun til konkrete tvister. Hegnssynet kan ikke komme med en vejledende udtalelse om en sag, inden du anmoder om et hegnssyn. Hegnssynets sekretær kan vejlede om generelle spørgsmål, og kan hjælpe dig med svar på nogle af dine spørgsmål.

​Hegnssynet forholder sig ikke til spørgsmål om skellets placering, idet det er en sag for en landinspektør.

​Hegnssynet kan ikke hjælpe med sager om gener fra træer, der er blevet for store, og som skygger eller generee naboen med blade eller pollen.

​Hegnssynet kan ikke behandle sager, som ikke har med hegnet at gøre, men som er naboretlige spørgsmål som fx. støj eller udsigt. Sådanne tvister skal afgøres ved domstolene.

​Hegnssynet forsøger i første omgang at få naboerne til at løse sagen i mindelighed, altså hvor naboerne indgår forlig. Det fremgår af hegnsloven, at hegnssynet skal forsøge at få naboerne til at indgå et forlig. I sådanne tilfælde indgår parterne et retsforlig, som er en aftale, der kan tvangsfuldbyrdes, hvis den ene nabo ikke overholder sin del af aftalen.

​Hvis det ikke lykkes at indgå et forlig, vil hegnssynet afsige en kendelse.

​Når naboerne indgår forlig under hegnssynssagen, er der tale om et retsforlig. Retsforliget vedrører kun hegnssynets kompetenceområder, og har ikke andre forhold, som naboerne eventuelt har inddraget i sagen. Forliget betyder, at hegnssynet ikke har afsagt en kendelse i sagen. Indsigelser mod forligets gyldighed kan fremsættes ved de almindelige domstole. Et retsforlig indgået ved hegnssynet kan tvangsfuldbyrdes.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​