Tabt arbejdsfortjeneste

Hvad er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Hvis man er kommet til skade, kan det medføre, at man ikke kan arbejde. På baggrund af det vil man lide et tab i sin indkomst, som man kan kræve erstatning for. Denne type erstatning betegnes som tabt arbejdsfortjeneste. Man er berettiget til at modtage tabt arbejdsfortjeneste erstatning , indtil man kan arbejde igen, eller indtil man kan vurdere den skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Det er dog et krav, at der er en ansvarlig skadevolder, idet soloskader ikke er omfattet af reglerne. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi års erfaring i at hjælpe klienter, der søger svie og smerte erstatning. Vi kan råde dig om erstatningsansvarsloven, svie og smerte, erstatning for svie og smerte, hvordan du søger svie og smerte erstatning osv.

Formålet med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er, at man økonomisk skal stille den skadelidte, som om skaden ikke var sket. Når man skal beregne posten for tabt arbejdsfortjeneste, ser man på skadelidtes indtægter før og efter skaden. Det er vigtigt, at man sørger for, at alle poster er medtaget i beregningen af indtægten, så den er så korrekt som muligt. Nogle gange vil man blive bedt om at indhente en arbejdsgivererklæring, så arbejdsgiverens oplysninger sammenholdes med den skadelidtes lønsedler og ansættelseskontrakt. Når man har beregnet sin indtægt før skadens indtræden, skal man trække aktuelle indtægter fra dette beløb. Man skal eksempelvis trække sygedagpenge, kontanthjælp, løn under sygdom og lignende fra.

Hvor meget kan man få erstattet i tabt arbejdsfortjeneste? Udgangspunktet er, at skadelidte skal have erstattet sit tab fuldt ud. Hvis skadelidte er lønmodtager, baserer man erstatningen på skadelidtes ansættelseskontrakter, tidligere lønsedler og en arbejdsgivererklæring om, hvad skadelidte ville have tjent, hvis skaden ikke var sket. Det er ikke afgørende, hvad skadelidte har tjent i perioden inden skadens indtræden. Det er derimod afgørende, hvad skadelidte ville have tjent uden skaden. Man lægger dermed vægt på den løn, som skadelidte kunne forvente at have tjent i perioden, hvis skaden ikke var indtrådt. Kan skadelidte eksempelvis dokumentere, at der ville være sket en lønstigning, skal denne løn være den afgørende frem for, hvad skadelidte tidligere har tjent. Der skal ved erstatningsberegningen tages hensyn til påregnelige indtægter ved ekstraarbejde og overarbejde samt tillæg til skadelidtes løn. Bevisbyrden for hvilken indtægt skadelidte ville have haft uden skadens indtræden, påhviler skadelidte. Hos Nikolajsen Advokatfirma har hjælper vi dig, hvis du er kommet til skade og søger tabt arbejdsfortjeneste. Vi hjælper dig også med al dokumentation, der er nødvendig, hvis du skal opnå erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

En selvstændig erhvervsdrivende har på samme måde som lønmodtagere ret til at modtage fuld erstatning for sit tab og tabt arbejdsfortjeneste. Det kan dog være vanskeligere at opgøre tabet ved selvstændige erhvervsdrivende, da indtægten ikke beror på fast aftale og regelmæssige udbetalinger.

Hvis man er uden for det danske arbejdsmarked, fordi man fx er arbejdsløs, pensionist eller lignende, kan man ikke få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Man har ret til at få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, så længe man ikke er i arbejde. Erstatningen udbetales løbende og ophører, når man er tilbage i arbejde. Erstatningen ophører også, hvis man har opgjort erhvervsevnetab enten endeligt eller midlertidigt. Der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft – det vil sige fra tiden før, man har ansøgt om erstatning. Man kan dermed få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en tidligere periode, hvis man ikke var klar over, at man havde krav på det. Kravet må dog ikke være forældet. Få gratis vurdering af din sag om tabt arbejdsfortjeneste hos Nikolajsen Advokatfirma. Vi hjælper dig med at få overblik over din sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svarer på alle dine spørgsmål.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​