Tvangsadoption

Tvangsadoption

Adoption uden samtykke, også kaldet tvangsadoption, er en særlig foranstaltning rettet mod børn, som forventes at skulle være anbragt uden for hjemmet hele deres barndom. Det er en afgørende forudsætning, at kommunen har en berettiget forventning om, at forældrene aldrig vil kunne forventes at udvikle tilstrækkelig forældreevne til at kunne tage sig af barnet.

For at tvangsadoption kan komme på tale, skal mindst et af følgende kriterier være opfyldt:

1. Hvis barnet er under et år, skal det godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær

2. Hvis barnet har været anbragt udenfor hjemmet i mindst tre år, skal det godtgøres at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.

3. Hvis væsentlige hensyn til, hvad der er bedst for barnet, taler for det, kan der i andre særlige tilfælde gennemføres adoption uden samtykke.

Punkt 3 er en undtagelsesbestemmelse og kun beregnet til at blive brugt i ganske særlige tilfælde.

Såfremt en medarbejder i kommunen vurderer, at bortadoption kan være den bedste løsning for barnet,. Skal kommunen allerførst afholde en samtale med de biologiske forældre. Under samtalen skal det afklares om forældrene vil samtykke til adoption.
Såfremt forældrene afslår at medvirke til adoptionen, skal der ske en undersøgelse af begge forældres forældreevne. Det hedder i juraen en forældrekompetenceundersøgelse. Tvangsadoption kan kun ske, hvis begge forældre må antages varigt at være uden forældreevne. Hvis blot en af forældrene udviser udviklingspotentiale, standser sagen der.
Hvis tvangsadoption afslås, men kommunen ikke ønsker at sende barnet hjem til forældrene, kan der eventuelt i stedet vælges tvangsanbringelse.

Før kommunens Børne- og Ungeudvalg kan behandle spørgsmålet om tvangsadoption, skal kommunen bede Familieretshuset beskikke en advokat for barnet. Forældrene har ligeledes krav på at få stillet gratis advokatbistand til rådighed efter reglerne herfor. Forældrene kan frit vælge, hvilken advokat de ønsker. Har barnet været anbragt, og hvis plejeforældrene ønsker det, har disse krav på gratis advokat bistand efter samme regler som de biologiske forældre.

Såfremt Børne- og ungeudvalget er enige i indstillingen om adoption, forelægges sagen for Ankestyrelsen. Hvis Ankestyrelsen også er enig, sendes sagen til Familieretshuset, som træffer afgørelse om adoption. Inden Familieretshuset træffer endelig afgørelse, forelægges sagen for Familiestyrelsen.

Såfremt alle instanser beslutter, at tvangsadoption skal ske, kan afgørelsen inden 14 dage indbringes for retten af de biologiske forældre.

Hvis sagen ender med, at der sker adoption, har de biologiske forældre efterfølgende mulighed for at modtage opfølgningsrapporter om barnet. Hvis der har været samvær med barnet, åbner Forældreansvarslovens §20a også mulighed for, at der eventuelt kan fastsættes samvær mellem det bortadopterede barn og de biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at et sådant samvær er til gavn for barnet og fastsættelse af samvær efter denne bestemmelse hører til sjældenhederne.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​