Tvangsfjernelse

Tvangsfjernelse af børn

Det er en krise, som berører hele familien, når et barn indstilles til tvangsfjernelse. På det tidspunkt hvor sagen om tvangsanbringelse indbringes for Børne- og Ungeudvalget, har familien ofte været gennem et længere forløb, som har presset alle til det yderste. Samtidig har familien oftest stået alene uden juridisk bistand imod et system, der har masser af ressourcer til rådighed – det er i hvert fald den følelse mange forældre giver udtryk for, når vi første gang møder dem i Nikolajsen Advokatfirma.

Reglerne om tvangsfjernelse findes i Servicelovens §58, som indeholder 4 årsager, der kan begrunde en tvangsanbringelse.

1. Omsorgssvigt fra forældrenes side
2. Vold eller overgreb
3. Misbrug, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos den unge
4. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos den unge

Før en tvangsanbringelse kan finde sted, skal sagen forelægges børne- og ungeudvalget i den unges bopælskommune. Forelæggelsen sker ved at kommunens skriver en indstilling til B&U-udvalget, som udvalget så skal svare ja eller nej til.

Indstillingen skal blandt andet indeholde:
– En sagsfremstilling inklusive kommunens indstilling
– En genbehandligsfrist, altså kommunens tilkendegivelse af, hvor længe foranstaltningen skal vare
– En børnefaglig undersøgelse (såkaldt §50 undersøgelse)
– En handleplan for anbringelsen
– Barnets holdning til anbringelsen, herunder en børnesamtale

På det møde, hvor Børne- og Ungeudvalget behandler sagen skal forældrene have tilbudt mulighed for at udtale sig. Forældrene har krav på gratis advokatbistand til mødet.

Når forældrene har afgivet forklaring på mødet og advokaten har afgivet sine afsluttende bemærkninger, afgøres sagen i Børne- og Ungeudvalget. Afgørelsen kan enten lyde på at forvaltningens indstilling følges eller indstillingen ikke følges.
Afgørelsen meddeles straks efter votering.
Såfremt forvaltningens indstilling følges, skal dit barn nu anbringes enten på en institution eller i en plejefamilie.
Tvangsfjernelsen og dermed anbringelsen effektueres samme dag.

Såfremt der sker anbringelse, kan forældrene inden 4 uger kræve sagen indbragt for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal behandle sagen på et møde senest 8 uger efter at have modtaget klagen. Behandlingen sker på et møde, hvor forældrene ligeledes har krav på at kunne udtale sig.
Ifald forældrene heller ikke opnår medhold i Ankestyrelsen, kan sagen om anbringelse indbringes for den lokale byret.
Både til mødet i Ankestyrelsen og til sagen i byretten, har forældrene krav på gratis advokathjælp efter samme regler som ved mødet i Børne- og Ungeudvalget.

Indbringelse af sagerne for henholdsvis Ankestyrelsen og byretten har ikke opsættende virkning, så selv sagen påklages sker anbringelsen stadig samme dag som Børne- og ungeudvalget har truffet sin afgørelse.

Reglerne er de samme både for børn anbragt på institutioner og for anbragte børn i plejefamilier.

Familieret er et komplekst område, og det er derfor altid en god ide at have den rette juridiske bistand for at sikre, at alle aspekter af sagen bliver behandlet korrekt og retfærdigt.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​