Tvister og uenighed

TVISTER UNDER BOETS BEHANDLING

Alle arvinger, legatarer, kreditorer og andre der er impliceret i boets behandling kan klage til Skifteretten over bobestyrerens behandling af boet. Det kan f.eks. være, hvis bobestyreren ikke giver de implicerede den information om boets behandling, som de har krav på.

Er arvingerne uenige om f.eks. fordelingen af arven, så skal tvisten behandles i Skifteretten. Hvis arvingerne ikke anlægger sag om tvisten, så kan bobestyreren skriftligt redegøre for sin vurdering af spørgsmålet, som vil blive brugt som grundlag for boets videre behandling. Hvis en arving ikke er enig i bobestyrerens vurdering, så kan bobestyreren opfordre til sagsanlæg.
Sager om omstødelse af gaver eller omstødelse af andre af boets udgifter skal også anlægges ved Skifteretten. Står du i en situation, hvor der er opstået tvister eller uenighed om fordeling af arv, så er det en fordel for dig at kontakte en erfaren advokat, der kan hjælpe dig med alle juridiske spørgsmål, så du er sikker på, at sagen bliver belyst til din fordel. Advokaten kan svare på spørgsmål om boafgift, Skifteretten, tvister, uenighed, arv og andet.

Ønsker du at klage over en af bobestyrerens afgørelser, så skal du fremsætte din klage inden for fire uger efter du fik kendskab til afgørelsen. Hvis du ikke kan blive enig med bobestyreren, så vil bobestyreren indbringe klagen til Skifteretten, som vil træffe en afgørelse.
Mener du, at Skifteretten har foretaget væsentlige fejl i en afgørelse om boet, så kan du anfægte afgørelsen og anmode om, at Skifteretten enten omgør sagen eller genoptager den. En genoptagelse betyder, at Skifteretten sætter en afsluttet skiftebehandling i gang igen. En omgørelse betyder, at Skifterettens afgørelse bortfalder og skal erstattes med noget andet.

Har den afdøde anlagt en retssag om et krav, som nu tilfalder boet, så kan boet med en erklæring indtræde i afdødes sted i retssagen. Opgiver boet et muligt krav, så kan alle, der har et krav i boet selv anlægge eller indtræde i en sag om det krav, boet havde opgivet inden for en frist fastlagt af Skifteretten. På samme måde kan en enkelt kreditor også rejse en omstødelsessag, hvis boet vælger ikke at forfølge det.
Har afdøde indledt en sag ved de almindelige domstole inden sin død, så kan sagsøgte kun komme med modkrav, hvis de blev fremsat i et retsmøde, hvor afdøde var til stede eller repræsenteret eller i et processkrift, som var forkyndt inden den afdødes dødsfald. Var en retssag anlagt mod afdøde inden dødens indtrædelse, så indtræder boet i afdødes sted, medmindre sagen ikke har betydning for boet.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​