Værgemål

Værgemål

Når man ikke er i stand til at varetage sine egne interesser eller handle på egne vegne, kan det være nødvendigt at komme under værgemål. For voksne betyder det, at man får tildelt en værge, som skal handle på den pågældende persons vegne. Ydermere, anses børn og unge under 18 år for at være umyndige, hvorfor de også er under værgemål.

Hvis man bliver syg, får mentalt svækket funktion eller lignende kan det betyde, at man ikke længere er i stand til at handle på egne vegne og varetage sine økonomiske og personlige forhold. I sådanne situationer kan det være nødvendigt at komme under værgemål, således at en anden får mulighed for at varetage de økonomiske og personlige forhold, som man ikke længere selv kan.
Der er en række personer, som kan søge om værgemål, herunder eksempelvis personen selv, ægtefælle, søskende, forældre eller andre nærmeste pårørende. Disse personer kan ligeledes søge om ændring eller ophævelse af et værgemål. Når man har ansøgt Familieretshuset om værgemål, bliver der beskikket en værge i forbindelse hermed. Der pålægges kun én værge, og det er ikke noget, som man kan blive pålagt, dvs. man kan ikke tvinges til at være værge for en person. Det kan være et familiemedlem eller en anden pårørende, som kan blive værge, såfremt de ønsker dette. Er det ikke tilfældet, eller er der uenighed om, hvem der skal være værge, kan Familieretshuset vælge at beskikke en fast værge. Denne får et vederlag for at være værge for den pågældende person, som typisk betales af personen under værgemål.
Langt de fleste, som er under værgemål, er stadig myndige, og har derfor stadig mulighed for at handle selv. Eksempelvis bevarer man sin stemmeret. Der kan imidlertid opstå tilfælde, hvor man er nødsaget til at fratage en person dennes økonomiske retlige handleevne. Dette kan eksempelvis være nødvendigt for at undgå at en person bliver udnyttet eller indgår uheldige økonomiske aftaler, herunder dyre ting som vedkommende slet ikke har brug for. Når man får frataget sin retlige handleevne, er man umyndig, og kan derfor ikke længere indgå gyldigt bindende økonomiske aftaler, optage lån i banken eller lignende. Værgen overtager retten til disse ting, og det således udelukkende denne, som kan eksempelvis indgå gyldige økonomiske aftaler på vegne af den, der er under værgemål. Endvidere, får man frataget sin stemmeret, og værgen har ikke mulighed for at overtage denne.

Det er dog ret indgribende at fratage en person deres retlige handleevne, og det er derfor også muligt blot at fratage vedkommende sin retlige handleevne delvist. Hvis man gør dette, er personen under værgemål fortsat myndig, men kan ikke indgå gyldige økonomiske aftaler. Når man skal fratage den retlige handleevne helt eller delvist, sker det hos domstolene. Det er dog muligt at anmode om indskrænkelse eller ophævelse af fratagelse af den retlige handleevne hos Familieretshuset.

Børn og unge under 18 år er umyndige, og er derfor under værgemål. Det betyder, at de eksempelvis ikke må råde over deres egen formue eller indgå i gyldigt bindende økonomiske aftaler. Det er derfor værgen, der skal gøre dette på vegne af den pågældende, hvilket betyder, at de har ansvaret for eksempelvis at handle på vegne af den mindreårige, hvad angår økonomiske spørgsmål. Når man fylder 15 år, får man dog mulighed for at kunne foretage en række handlinger selv. Dette medfører eksempelvis, at man får lov til selv at råde over det, man har tjent ved eget arbejde.

Værgen for børn og unge under 18 år er indehaveren af forældremyndigheden. Hvis man har fælles forældremyndighed, er der således to værger, og de handler i fællesskab på den umyndiges vegne. Hvis værgerne er uenige om en beslutning, kan Familieretshuset træffe beslutning om emnet for uenigheden. Såfremt indehaveren af forældremyndigheden ikke kan varetage opgaven, beskikkes der en værge, som herefter får ansvaret for at varetage barnet eller den unges interesse. Hvis barnet, som skal have beskikket en værge, er under 12 år, er der krav om, at vedkommende indkaldes til en samtale herom.

Værgerne skal altid have godkendelse fra Familieretshuset, førend de bruger den mindreåriges formue. Der kræves således forudgående godkendelse, hvis værgerne eksempelvis ønsker at bruge erstatning eller arv, som den mindreårige har fået til forsørgelse. Dette gælder uanset, om det skal anvendes til et barns konfirmation, efterskoleophold eller lignende. Der skal gøres opmærksom på, at forældre, som typisk er værgerne for den mindreårige, har en forsørgelsespligt, hvorfor de som udgangspunkt selv skal afholde en række udgifter. Dette gælder eksempelvis tøj, mad, fritidsaktiviteter og bolig, som man næppe vil få Familieretshusets godkendelse til at anvende den mindreåriges formue på. Der kræves ikke forudgående godkendelse af Familieretshuset ved midler, som den mindreårige har modtaget i gave, har tjent ved eget arbejde efter at være fyldt 15 år eller friarv.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​