Vidneindkaldelse

Vidneindkaldelse

Er du indkaldt som vidne i en retssag

Mange oplever at blive indkaldt til at afgive vidneforklaring i retten – ofte i en sag de kun kender perifert – kan give anledning til tvivl og usikkerhed.

Læs mere fra en erfaren højesteretsadvokat om vidner i retssager.

Hvorfor skal du vidne?

De danske domstole lægger stor vægt på, hvad der rent objektivt kan konstateres om sagen, hvilket navnlig sker gennem fysiske beviser (dokumenter) og vidneforklaringer.

Mange sager – ikke mindst straffesager – bliver tit afgjort ud fra, hvad vidnerne fortæller om, hvad der skete.

Vidner har med andre ord en stor, og ofte afgørende, betydning for en retssags resultat.

 

Hvem kan blive indkaldt som vidne?

Alle kan i princippet blive indkaldt til at afgive vidneforklaring, og er du først indkaldt som vidne, er du også forpligtet til at møde op i retten.

Du er også forpligtiget til at vidne, selvom du ikke mener at have set eller oplevet noget omkring det forhold, som retssagen drejer som om, eller hvis du har vanskeligt ved at huske, hvad der skete. Nogen gange kan den oplysning, at du ikke har set eller hørt noget, også have betydning for sagens afgørelse.

 

Kan du blive fritaget for at afgive vidneforklaring?

Der er visse muligheder for at undgå at skulle vidne. Du er eksempelvis ikke forpligtet til at afgive forklaring mod en nærtstående, eller hvis din vidneforklaring vil medføre, at du selv udsættes for straf.

Det er imidlertid retten, der bestemmer, om du kan fritages for at afgive forklaring.

Du skal derfor møde op og i retten forklare, hvorfor du ikke at ville afgive vidneforklaring. Herefter vil retten tage stilling til, om du kan fritages.

Hvis du udebliver fra et retsmøde, som er forkyndt for dig, uden gyldig grund, kan retten bestemme, at du uden yderligere varsel skal afhentes af politiet.

 

Hvordan er forløbet?

I civile sager vil du som vidne altid blive ført af den ene af sagens parter. Partens advokat vil kontakte dig og drøfte sagens forløb, samt orientere dig om tidspunktet for hovedforhandlingen. Af og til vil advokaten også bede dig komme til et indledende møde forud for hovedforhandlingen. Du har som vidne pligt til at genopfriske din hukommelse.

På selve dagen for hovedforhandlingen skal du møde i retten på det tidspunkt, som advokaten har oplyst. Du skal herefter vente udenfor retslokalet, indtil sagen er blevet forelagt for retten, og parterne har afgivet forklaring. Du må ikke i mellemtiden drøfte dit vidneudsagn med eventuelle øvrige vidner, der er til stede.

Herefter bliver du kaldt ind og anbragt i vidneskranken. Dommeren vil orientere dig om, at du taler under strafansvar og at du har pligt til at udtale dig, hvorefter den advokat der har indkaldt dig vil stille dig en række spørgsmål. Herefter får modpartens advokat ligeledes mulighed for at stille dig spørgsmål.

Efter at have afgivet vidneforklaring, kan du blot forlade retten. Du må også gerne blive og overvære resten af sagen.

I straffesager er det typisk anklagemyndigheden, som indkalder vidnerne. Du har ikke i straffesager adgang til at gennemlæse den forklaring, som du eventuelt har givet til politiet, og du vil ikke kunne tale med nogen om forklaringen. Når du er i retten, kan det være, at anklageren eller forsvareren vil hjælpe dig med at huske sagen ved at læse op fra den forklaring, som du har givet til politiet.

 

Advokat til retssag

Har du brug for en erfaren advokat til at hjælpe dig med din retssag, eller har du spørgsmål til ovenstående om vidneindkaldelse, skal du være velkommen til at kontakt advokat Stig Jørgensen, som har møderet for lands- og Højesteret.

Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Stig Jørgensen , på stig@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Advokat Stig Jørgensen har stor erfaring med at føre retssager, og har møderet i Højesteret. Stig beskæftiger sig særligt med rådgivning i sager inden for boligkøb, fast ejendom, børne – og familieret og insolvensret. Herudover har Stig også erfaring inden for strafferetten, idet Stig tidligere har beskæftiget sig med særlovsovertrædelser, herunder særligt overtrædelser inden for færdselsloven.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​