Fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagter

Det kan være svært at tage højde for alle de situationer, der kan opstå i fremtiden. Når man stadig er sund og rask, kan det være svært at forestille sig at være andet i fremtiden. Det er imidlertid en fremtid, som man selv kan have indflydelse på, såfremt man skulle ende med ikke at være i stand til at varetage sig selv og sine forhold. Dette giver en fremtidsfuldmagt mulighed for, da man i denne kan bestemme, hvem der skal varetage sine forhold, når man ikke længere selv er i stand til det.

En fremtidsfuldmagt er en mulighed, hvor man selv får lov til at bestemme, hvem der skal varetage sine økonomiske og personlige forhold, når man ikke længere selv kan på grund af svækket mentalt funktion, sygdom eller andre forhold. Man bemyndiger således en person til at administrere sine personlige og økonomiske behov. Man bestemmer selv, hvad fremtidsfuldmagten skal indeholde, herunder hvilke områder den bemyndigede skal varetage.

Fremtidsfuldmægtigen har pligt til at handle i fuldmagtsgiverens interesse og skal respektere de ønsker og tilkendegivelser, som er beskrevet i fuldmagten. Man skal således handle, som fuldmagtsgiveren selv ville have gjort, hvis denne var i stand til dette. Man kan ikke som fremtidsfuldmægtig indgå aftaler med sig selv på vegne af fuldmagtsgiveren, herunder eksempelvis ikke sælge fuldmagtsgiverens hus til sig selv. Man kan ligeledes heller ikke som fremtidsfuldmægtig bruge fremtidsfuldmagten til sin fordel, hvis der er modstridende interesser mellem fuldmagtsgiveren og fuldmægtigen. Endelig, skal man som fremtidsfuldmægtig kunne dokumentere de dispositioner, som man foretager på fuldmagtsgiverens vegne, og holde sine egne penge adskilt fra dennes, medmindre man er gift eller har et fast samliv med fuldmagtsgiveren.
Man udarbejder som udgangspunkt fremtidsfuldmagten ved at oprette den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret, hvorunder den er uvirksom, indtil de førnævnte forhold indtræder.

Såfremt man er fyldt 18 år, har man mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt. Man skal også være i stand til at handle fornuftsmæssigt, førend man kan oprette fremtidsfuldmagten. Det er et krav om, at man kan forstå konsekvenserne af at udarbejde en fremtidsfuldmagt – også selvom den først får virkning i fremtiden. I forbindelse med oprettelsen skal man også vælge en eller flere fremtidsfuldmægtige. Dette er den person, som efter fuldmagtens ikrafttræden, skal varetage fuldmagtsgiverens personlige og økonomiske forhold. De eneste krav, der er til den fuldmægtige, er, at vedkommende ikke må være under 18 år, under værgemål eller selv havde oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Når man har oprettet en fremtidsfuldmagt skal en notar sikre sig, at man har haft fuldt forståelse for konsekvenserne af at udarbejde fuldmagten, og at man selv har oprettet fuldtidsmagten. Der er en tidsfrist på 6 måneder efter, at fremtidsfuldmagten er oprettet. Kravet om, at fremtidsfuldmagten skal fremvises til en notar, er et gyldighedskrav, hvorfor fuldmagten først er gyldig, når man har været hos notaren. Kan man ikke selv komme til notaren, er der mulighed for, at notaren kan komme til én, såfremt man kontakter retten herom.

Når man vil indsende en ansøgning om, at fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, skal dette gøres til Familieretshuset. Ansøgning om ikraftsættelse kan fremsendes af enten fuldmagtsgiveren eller fremtidsfuldmægtigen. Er der flere primære ligestillede fuldmægtige, skal disse sammen ansøge om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten, hvorfor alle parterne skal underskrive ansøgningen herom. Man medsender i forbindelse med ansøgningen om ikraftsættelse en lægeerklæring, der skal vise fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand, og om denne er ude af stand til at varetage sine interesser på baggrund heraf. Man medsender ydermere også et gebyr til Familieretshuset.

Familieretshuset påbegynder behandlingen efter fremsendelse af fremtidsfuldmagten og de to førnævnte ting. Familieretshuset sikrer sig inden ikraftsættelse, at fuldmagten er gyldigt oprettet, og at fuldmagtsgiver er ude af stand til at varetage de forhold, som er beskrevet i fuldmagten. Der kan forekomme tilfælde, hvor en fremtidsfuldmagt afvises, herunder hvis den ikke er gyldigt oprettet, eller hvis fuldmagtsgiveren aktuelle helbredstilstand ikke kan begrunde ikraftsættelse af fuldmagten.
Vurderer Familieretshuset at fremtidsfuldmagten opfylder betingelserne, og derfor kan sættes i kraft, tinglyses fremtidsfuldmagten, og får juridisk bindende virkning. Efter tinglysningen er fremtidsfuldmagten offentlig tilgængelig, hvorfor enhver ved opslag i Personbogen kan finde ud af, om en fremtidsfuldmagt er sat i kraft.

Som nævnt får fremtidsfuldmagten først virkning, når fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine personlige eller økonomiske forhold. Forinden dette har man således frit mulighed for at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten. Har man endnu ikke fået bekræftet fremtidsfuldmagten hos en notar, kan man blot ændre eller tilbagekalde fuldmagten med sit NemID. Har man fået fremtidsfuldmagten bekræftet af en notar, skal ændring eller tilbagekaldelse ske hos denne, og man skal i forbindelse hermed have udarbejdet en ny fremtidsfuldmagt.

Det kan være nødvendigt at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten, hvis der opstår situationer efter oprettelsen heraf, som kræver, at man tilpasser fuldmagten. Når fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage sine personlige eller økonomiske forhold, kan man modsat ikke længere frit tilbagekalde eller ændre i fremtidsfuldmagten. Det er kun muligt at gøre dette efter ikrafttræden, såfremt fuldmagtsgiveren forstår betydningen heraf. Anmodningen om at ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten efter ikrafttræden, skal indsendes til Familieretshuset, som herefter vurderer, om betingelserne herfor er opfyldt i den konkrete situation.

FASTE PRISER

Hos Nikolajsen Advokatfirma tilbyder vi advokatbistand i høj kvalitet til en fair pris.

Prisen aftaler vi på forhånd, så du undgår ubehagelige overraskelser.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​