Grove anklager i forældremyndighedssager – herunder psykisk vold

Grove anklager i forældremyndighedssager – herunder psykisk vold

Når den ene forælder kommer med anklager mod den anden for at få forældremyndighed, bopæl og samvær, har det store konsekvenser for alle parter – særligt de børn – der er involveret.

Strafbare forhold bør meldes til politiet

Det er vigtigt at reagere, hvis en forælder er blevet udsat for psykisk eller fysisk vold af den anden forælder. Hvis børnene tager skade eller overværer forholdene, skal forælderen også sikre, at børnene bliver skærmet herfor. Forælderen bør også overveje at anmelde forholdene til politiet, både for at stoppe volden, men også for at få den anden forælder retsforfulgt ved rette instans. Fysisk såvel som psykisk vold er strafbare forhold, som kan idømmes bøde og fængselsstraf.

Termen psykisk vold

Psykisk vold er en forholdsvis ny term, som bliver hyppigt anvendt i familiesagerne, men det er ikke altid, at parterne er bevist om, hvad psykisk vold er. Det er straffeloven, der hjemler psykisk vold, og det er defineret som, at en person med nær tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, herunder ved udøvelse af negativ social kontrol.

Det vil sige, at der skal være en vis tilknytning, hvilket der oftest er mellem forældre, og den ene part har en grov adfærd overfor den anden med henblik på at kontrollere denne. Der er derfor krav til adfærdens karakter, hvor længe adfærden har stået på og formålet med adfærden. Straffelovens bestemmelse er gengivet i dens fulde længde nederst i artiklen.

Et eksempel på psykisk vold kan være en forælder, som har nedgjort den anden forældre i en lang periode for at få denne til at miste troen på sig selv og derved være afhængig af den voldsudøvende forælder.

Sagens forløb ved myndighederne

Når en forælder kommer med grove anklager om den anden forælder, sætter myndighederne straks i gang med sociale sager, evt. politisager, hjælper forælderen og børnene med ophold på krisecenter, mens sagen undersøges, og sikrer at forholdene bliver stoppet. Myndighedernes reaktion er vigtig, da de altid skal undersøge, om der er hold i anklagerne af hensyn til parterne – både dem, der kan være udsat for forholdene, og den, anklagerne vedrører. Det er meget vigtigt, at myndighederne tager anklagerne alvorligt, når de blive bekendte med dem.

Desværre ser vi en tendens hos myndighederne, hvor sagerne ikke bliver behandlet med den nødvendige hurtighed, der kan sørge for, at parterne kommer godt videre efter anklagerne. Dette gælder, uanset om der er hold i anklagerne eller ej. Er der hold i anklagerne, ser vi forældre med børn, som bor alt for længe på krisecentre uden afklaring om, hvad der skal ske. Fastsættelse af samvær lader vente på sig, da der går for lang tid med en opklaring af sagen, så evt. samvær kan fastsættes med de rigtige vilkår. Er der ikke hold i anklagerne, ser vi børn, som i en lang periode, mens sagen undersøges, ikke ser deres forælder, selvom forælderen ikke har gjort det, vedkommende anklages for.

Der er ikke et lykkeligt forløb, når en forælder kommer med grove anklager mod den anden forælder. Enten er en forælder blevet udsat for grove forhold med store konsekvenser til følge, eller også bliver en anden forælder udsat for falske anklager, som også kan få store konsekvenser for denne.

Det, vi kan håbe på, er en bedre og hurtigere sagsbehandling ved myndighederne, hvor anklagerne fortsat tages alvorligt, men hvor der hurtigere kommer en afklaring om, hvorvidt der er hold i anklagerne, så der hurtigst muligt kan tages stilling til samværet mellem børnene og den anklagede, og om det bør fastsættes med vilkår.

Advokat til brug i familiesager

Sebastian Nielsen har omfattende erfaring med familieretssager og er her for at hjælpe dig, uanset om du bliver udsat for psykisk eller fysisk vold af din samlever, eller om du blevet anklaget herfor. Ring til Sebastian Nielsen på telefon 88770616, eller skriv til på sebastian@nikolajsen.nu.

Straffelovens bestemmelse om psykisk vold:

§ 243. Den som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, herunder ved udøvelse af negativ social kontrol, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Forfatter

  • Sebastian er en advokat, der specialiserer sig i familieret og fast ejendom. Han hjælper klienter med sager om samvær, forældremyndighed, bopæl, tvangsanbringelse, tvangsadoption, separation, skilsmisse, bodeling og ægtepagter. Sebastian repræsenterer også børn og unge i Ungdomskriminalitetsnævnet og bistår boligkøbere med ejendomskøb samt sager om fejl, mangler og nabostridigheder.

    Vis alle indlæg Advokat

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​