Har du været udsat for en uberettiget anholdelse, varetægts-fængsling eller anden strafferetlig forfølgning?

Har du været udsat for en uberettiget anholdelse, varetægts-fængsling eller anden strafferetlig forfølgning?

Har du været udsat for en uberettiget anholdelse, varetægtsfængsling eller anden strafferetlig forfølgning, vil du i langt de fleste tilfælde været berettiget til en erstatning fra staten.

HVORNÅR ER DER TALE OM EN UBERRETTIGET ANHOLDELSE ELLER VARETÆGTSFÆNGSLING

Reglerne omkring erstatning for uberettiget anholdelse, varetægtsfængsling eller anden strafferetlig forfølgning findes i retsplejelovens kapitel 93 a.


Det følger af § 1018a, at den, der har været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgning, har krav på erstatning for derved tilføjede skade, såfremt påtale opgives eller tiltalte frifindes, uden at dette begrundes i, at han findes utilregnelig.


Det betyder, at hvis du har været anholdt eller varetægtsfængslet for en strafferetlig forseelse, har du krav på erstatning, hvis politiet opgiver påtalen mod dig eller hvis retten frifinder dig.

HVAD KAN MAN FÅ ERSTATNING FOR

Du kan både for erstatning for økonomisk skade, fx hvis du mister bistandshjælp under din fængsling, og for den ikke-økonomiske skade, også kaldes tort, som varetægtsfængslingen har medført.


For at du kan få erstatning for den økonomiske skade du har lidt ved anholdelsen eller varetægtsfængslingen, skal du kunne dokumentere dit tab.

HVOR MEGET KAN MAN FÅ I ERSTATNING

Hvor meget du kan få i erstatning for den økonomiske skade, afhænger af i hvor stort et omfang du kan dokumentere din økonomiske skade.


Den erstatning du kan få for den ikke-økonomiske skade, kaldet en tortgodtgørelse, fastsættes i Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93a, som en fast takst.


Taksten reguleres hvert år og gælder for perioden 1. januar til 31. december.


Den takstmæssige erstatning er inddelt i områderne:

1.​Frihedsberøvelse

2.​Visitation

3.​Ransagning

4.​Legemsundersøgelse

5.​Konfrontation

6.​Beslaglæggelse af motorkøretøjer

7.​Inddragelse af førerret

8.​Telefonaflytning

9.​Rumaflytning


Fx berettiger en frihedsberøvelse op til 10 minutter en erstatning på 1.000 kr. (2021-takst), mens en telefonaflytning indtil 8 dage berettiger en erstatning på 950 kr. (2021-takst)

HVORDAN ANSØGER MAN OM ERSTATNING

Det er Statsadvokaten der behandler din ansøgning om erstatning.


Dit krav om erstatning skal fremsættes senest to måneder efter meddelelsen om, at politiet opgiver sagen eller efter afsigelse af en endelig dom.


Hvis du er utilfreds over Statsadvokatens afgørelse om erstatning, kan du klage til Rigsadvokaten.

ERSTATNINGEN KAN I NOGLE TILFÆLDE NEDSÆTTES HELLER HELT BORTFALDE

Selvom du er berettiget til en erstatning, kan din erstatning nedsættes eller helt bortfalde, hvis du selv har været skyld i anledningen til foranstaltningen.


Det er en konkret vurdering, om din erstatning skal nedsættes eller helt bortfalde, som foretages af Statsadvokaten, og i tilfælde af en klage, Rigsadvokaten. ​


Henvendelser vedrørende ovenstående og/eller anmodning om bistand til en sag om erstatning kan rettes til Advokat Peter Rask, peter@nikolajsen.nu eller telefon 70 70 71 12. ​

Forfatter

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​