Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

Hvad dækker din ejerskifteforsikring?

Langt de fleste boligkøbere vælger at tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med et boligkøb. Mange misforstår dog, hvad den egentlig dækker. Er der f.eks. fugt eller skimmelsvamp i kælderen eller er skaden bagatelagtig (som regel under kr. 5.000) vil ejerskifteforsikring formentlig ikke dække.

HVAD ER EN EJERSKIFTEFORSIKRING

En ejerskifteforsikring sikrer, at køber er dækket ind mod skader på ejendommen, der er opstået indenovertagelsesdagen. Hvis der er sket nøgleoverdragelse inden den i købskontrakten anførte overtagelsesdag, dækker ejerskifteforsikring kun mod skader, der er opstået inden nøgleoverdragelsen.

For at sælger ikke skal blive erstatningsansvarlig for skjulte fejl og mangler, skal sælger senest inden køberens afgivelse af købstilbud – som antages af sælgeren – tilbyde køber at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen. Det er et krav for at der kan laves et tilbud om ejerskifteforsikring, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for ejendommen.

Forsikringsvilkårene kan variere, hvorfor det er vigtigt, at gøre sig bekendt med vilkårene, og om der er andre forsikringsselskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring med bedre vilkår og færre forbehold. Det kan altid anbefales, at ejerskifteforsikringen købes, hvor forsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden.

De fleste forsikringsselskaber vil overordnet tilbyde to typer ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring med standarddækning og en ejerskifteforsikring med udvidet dækning. Begge ejerskifteforsikringer kan tegnes for 5 eller 10 år.

SKADER DER FALDER UDEN FOR EJERSKIFTEFORSIKRINGENS DÆKNINGSOMRÅDE

Listen af forhold, som ikke er forsikringsdækket af ejerskifteforsikringen, er ikke udtømmende, men hovedreglen er, at enhver skade som køber har været bekendt med på overtagelsesdagen, falder uden for dækningsområdet. Ejerskifteforsikringen dækker således ikke forhold, der er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet.

Bagatelagtige fejl og mangler vil som udgangspunkt ikke kunne dækkes af ejerskifteforsikringen, hvis det ikke har væsentlig betydning for ejendommens værdi eller anvendelse. Bagatelgrænsen er kr. 5.000.

Ejerskifteforsikringen omfatter ikke udendørs svømmebassiner og dertil hørende pumper og installationer, markiser, baldakiner, antenner eller andre forhold som ikke er omfattet af huseftersynet, for eksempel indretninger udenfor selve bygningen, såsom vandstik, omfangsdræn, faskiner og kloakanlæg.

Skader, der opstår efter overtagelsesdagen (eller nøgleoverdragelsen) , falder udenfor dækningsområdet.

 

ERSTATNINGSOPGØRELSE

En erstatning i henhold til ejerskifteforsikringen skal som udgangspunkt beregnes som en nyværdierstatning. Erstatningen fastsættes således til det beløb, som det efter priserne på skadesdagen vil koste at reparere, genoprette eller genopføre det beskadigede ved brug af samme byggemåde og på samme sted.

Der afskrives i erstatningssummen som følge af slid og ælde i overensstemmelse med de afskrivningstabeller, som fremgår af forsikringspolicen.

Det samlede erstatningsbeløb som udbetales, kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen

    Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​