Kan du få din retssag betalt?

Kan du få din retssag betalt?

Vil du gå i retten med en sag, eller bliver du selv sagsøgt, kan det blive en dyr affære. Hvis du opfylder kriterier for fri proces, kan du få dækket alle dine omkostninger – også selvom du taber.
Nedenfor giver en advokat med omfattende erfaring i retssager en forklaring på fri proces.

Fri proces
Fri proces betyder, at staten yder økonomisk bistand for at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

Hvad dækker fri proces
Fri proces dækker tvister, som er opstået i privatlivet. En tvist er en konkret, aktuel konflikt, som parterne ikke selv kan løse, og som kan behandles af en domstol eller ved en voldgift.
Kan tvisten behandles ved et klagenævn eller en ved en offentlig myndighed, skal tvisten søges løst her, før den kan behandles i retten. Omkostninger i forbindelse med sagens behandling ved klagenævn eller offentlig myndighed er ikke omfatte af fri proces eller retshjælpsdækning.

Økonomiske betingelser
Det er en betingelse for fri proces, at ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser herfor.
Ved afgørelsen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, anvendes ansøgerens indtægtsgrundlag, der består af summen af den personlige indkomst og kapitalindkomsten med tillæg af aktieindkomst og CFC-indkomst.
Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2022 anvendes således årsopgørelsen for 2020.
I 2022 må en enlig ansøgers indtægtsgrundlag ikke overstige 348.000 kr.
Lever ansøgeren i et samlivsforhold, må parrets samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 442.000 kr.
De anførte beløb forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.
Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2020, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund.

Rimelig grund
Det er en betingelse for dækning, at der er rimelig grund til at indbringe tvisten for domstolene eller voldgift.
Det er som udgangspunkt Civilstyrelsen, der skønner, om der er rimelig grund til at føre proces ved domstolene eller voldgift. Enkelte tvister er overladt til domstolene selv at vurdere.
Til vurderingen lægger Civilstyrelsen vægt på, sagens betydning for ansøgeren. Det taler således for at give fri proces, hvis sagen har stor betydning for ansøgeren.
Sagens betydning må vurderes ud fra objektive omstændigheder med hensyn til sagens karakter og ansøgerens situation, og ikke ud fra ansøgerens subjektive opfattelse. Som eksempler på tilfælde, hvor sagen ud fra en objektiv betragtning kan have stor betydning for ansøgeren, kan nævnes sager om en persons bolig, arbejde eller helbred, samt sager, hvor ansøgeren risikerer at miste forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden.
Udsigten til, at ansøgeren vil få medhold i sagen, har også betydning for, om ansøgeren vurderes at have rimelig grund til at føre proces. Hvis ansøgeren har overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, taler det for at give fri proces.
Endvidere indgår sagsgenstandens størrelse i vurderingen af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces. Fri proces vil som udgangspunkt blive afslået, hvis sagen er bagatelagtig.
Størrelsen af de forventede sagsomkostninger indgår også i vurderingen. Fri proces vil således som udgangspunkt blive afslået, hvis omkostningerne må forventes at blive urimeligt høje set i forhold til det, sagen drejer sig om.

Advokat til retssag
Har du brug for en erfaren advokat til at føre din retssag, skal du være velkommen til at kontakt advokat Jesper Nikolajsen. Advokat Jesper Nikolajsen kan være dig behjælpelig med at vurdere din sag, herunder dine muligheder for at få fri proces til retssagen.
Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, jesper@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen

    Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​