Når ophævelse af fælles forældremyndighed er den eneste udvej

Når ophævelse af fælles forældremyndighed er den eneste udvej

Det kan være en udfordring at blive enige om de forskellige forhold vedrørende børn, selv når man bor under samme tag. Udfordringer bliver ikke mindre, når man går hver til sit.

Forældre har et fælles ansvar for, at der er et godt samarbejde til gavn for barnet. Hvis forældrene ikke kan samarbejde, kan det give barnet store problemer

Som udgangspunkt skal der dog meget til at ophæve den fælles forældremyndighed.

HVAD ER FORÆLDREMYNDIGHED?

Mens den forælder, som barnet bor hos, har beføjelse til at afgøre de overordnede forhold om barnet, så angår forældremyndighed de mere væsentlige beslutninger som fx, hvad barnet skal hedde, hvor barnet skal bo, hvor barnet skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas, om barnet skal deltage i risikobetonede fritidsaktiviteter, om barnet skal have væsentlig medicinsk behandling eller have foretaget væsentlige indgreb og alt andet, der har betydning for barnet.

HVORNÅR ENEFORÆLDREMYNDIGHED?

Med Forældreansvarslovens indførelse i 2007 ville lovgiver tvinge forældre til at samarbejde om barnet, hvorfor forældremyndigheden i lovens første udgave, kun kunne ophæves, hvis der var tungtvejende grunde. Lovgivers definition af ”tungtvejende grunde” var svære og uovervindelige samarbejdsproblemer mellem forældrene af varig karakter, at den ene af forældrene var uegnet som forældremyndighedsindehaver, at den ene af forældrene havde været voldelig overfor den anden forælder eller krænket barnet seksuelt.

2007-loven fik den uheldige konsekvens, at fordi et barns situation ikke opfyldte ovennævnte definition om ”tungtvejende grunde” blev nogle børn tvunget til, at have forældre, der ikke kunne samarbejde om væsentlige beslutninger om barnets til skade for barnet.

Fordi situationen ikke var i overensstemmelse med lovens overordnet bestemmelse om, at alle afgørelser efter loven skal træffes ud fra hvad der er bedst for barnet, blev bestemmelsen om forældremyndighed ændret fra ”tungtvejende grunde” til forældremyndigheden nu kan ophæves, hvis ”der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste.”

Den nuværende og vage formulering om, at der skal være holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets bedste før at forældremyndigheden kan ophøre, har givet domstolene problemer, idet bedømmelsen om forældremyndigheden kan ophæves, beror på et skøn fra den enkelte dommer.

Det klare udgangspunkt i Forældreansvarsloven er fortsat, at der uanset forældres samlivsophævelse fortsat skal være fælles forældremyndighed, uanset om parterne ikke er enige om alle spørgsmål vedrørende børnene.

Vurderingen skal stadig tage afsæt i et hensyn til børnene. I den forbindelse fokuserer man på, hvorvidt det påvirker børnene, hvis der er fælles forældremyndighed – eksempelvis hvis det tager ressourcer fra bopælsforælderen, og/eller hvis det gør børnene utrygge i forhold til, at den anden forælder via fælles forældremyndighed pludselig kan dukke op på skolen med samme berettigelse som bopælsforælderen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din situation kan give anledning til overvejelse om ophævelse af fælles forældremyndighed, kan du altid kontakte Nikolajsen Advokatfirma på 70 70 78 12 eller info@nikolajsen.nu for en uforpligtende drøftelse med henblik på afklaring af, hvorvidt situationen mere er orienteret mod problemer med samvær eller overvejelser om ændring af bopæl, eller om du skal indlede en sag om forældremyndighed.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen

    Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​