Hvordan ”deles” børnene, når forældrene bor hver for sig.

Hvordan ”deles” børnene, når forældrene bor hver for sig.

Børn har ret til begge sine forældre, men hvordan deles børnene imellem forældrene. Nedenfor kan du få svar på dine spørgsmål fra en advokat med speciale i børneret, herunder samværssager.

Bopæls- og samværsforældre

Først og fremmest skal det aftales eller afgøres, ved hvilken forælder som børnene skal have deres bopælsadresse hos. Denne forælder kaldes bopælsforælder, og den anden forælder kaldes samværsforælder. Børnene har ret til samvær med den forælder, de ikke bor hos.

Hvor meget samvær skal der være?

Der skal være samvær i det omfang, der er bedst for det enkelte barn. Det er altid en konkret vurdering på grundlag af barnets familiemæssige situation.
Det er som udgangspunkt forældrene, der sammen aftaler, hvordan samværet skal tilrettelægges, men kan forældrene ikke blive enige, kan Familieretshuset træffe afgørelse om samværet.
Der er ikke fastsat noget standardsamvær eller minimumssamvær i loven. Af Forældreansvarsloven fremgår det, at afgørelser om samvær skal træffes ud fra, hvad der er bedst for det enkelte barn.
Samværet kan fastsættes i op til halvdelen af tiden, således at samværsforælderen og bopælsforælderen har lige meget tid med barnet. Det bemærkes, at barnet ikke kan være mere hos samværsforælderen end hos bopælsforælderen, idet det følger af CPR-loven, at barnets bopæl skal registreres i CPR-registeret det sted, hvor barnet opholder sig mest hos.

Hvordan fastsætter Familieretshuset/Familieretten samværet?

En sag om samvær starter altid i Familieretshuset, og kan efter en vurdering oversendes til Familieretten, der kan træffe endelige afgørelse i sagen.
Uanset om det er Familieretshuset eller Familieretten, der skal træffe afgørelse om samvær, skal Familieretshuset/Familieretten finde hvilket samvær, der er bedst for barnet. Til at vurderer hvad der er bedst for barnet, er der en række forhold, der lægges vægt på. Det er blandt andet: barnets alder og modenhed, barnets holdning til samværet alt efter alder og modenhed, barnets dagligdag, herunder fritidsaktiviteter, samværsforælderens og barnets hidtidige kontakt, forældrenes samarbejdsevne, forældrenes arbejdsmæssige og personlige forhold, afstanden mellem forældrenes bopæle, barnets kontakt til søskende, herunder halvsøskende og andre praktiske forhold

Hvad gør du, hvis samværet ikke overholdes?

Hvis en afgørelse om samvær ikke respekteres, og en forælder ikke vil udlevere barnet til samvær eller levere barnet tilbage efter samværet, kan forælderen få hjælp hos Familieretten.
Hvis forældrene selv har lavet en aftale om samvær, og den ikke overholdes, kan forældrene også få Familieretten hjælp til at samværet gennemføres. Det er dog den betingelse, at det af aftalen skal fremgå, at aftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul.
Den forælder der ønsker barnet udleveret, skal rette henvendelse til Familieretten i den retskreds, hvor barnet opholder sig.
Familieretten vil kun gennemtvinge et samvær, hvis det kan ske under hensyn til barnet og at det kan varetage barnets bedste. Fuldbyrdelse kan endvidere kun ske, hvis der ikke er behov for af hensyn til barnet at henvise sagen til Familieretshuset til vurdering af, om den aftale eller afgørelse, der søges fuldbyrdet, skal ændres eller ophæves.
Hvis det er dig, der har barnet boende, er du måske udsat for, at den anden forælder ikke henter barnet til den aftalte eller fastsatte tid. I denne situation kan myndighederne ikke hjælpe med at gennemtvinge samværet. Der er altså ingen mulighed for at gennemtvinge et samvær, som den, der har ret til samvær, ikke ønsker.

Advokat til brug i samværssager

Har du brug for en erfaren advokat til din samværssag, skal du være velkommen til at kontakt advokat Jesper Nikolajsen. Advokat Jesper Nikolajsen kan være dig behjælpelig med at vurdere din samværssag, herunder en vurdering på, hvilken samværsordning, der vil være bedst for dit barn.
Henvendelser vedrørende ovenstående kan rettes til advokat Jesper Nikolajsen, jesper@nikolajsen.nu eller telefon 88 77 06 00.

Forfatter

  • Advokat Jesper Nikolajsen beskæftiger sig med rådgivning inden for privatretten, og har stor erfaring med at føre retssager i hele landet. Jesper har særligt stor erfaring med at føre sager inden for børne – og familieret, strafferet, arveret og dødsbobehandling. Herudover har Jesper tidligere undervist på både Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, hvorfor han er yderst kompetent til at videreformidle den svære jura på en letforståelig og overskuelig måde.

    Vis alle indlæg

HAR DU BRUG FOR ADVOKATBISTAND?

Nikolajsen Advokatfirma kan hjælpe dig med din sag.

RING TIL OS PÅ TELEFON

70 70 71 12​